Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation sk Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation sk Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Je potrebné dbať na to, aby sa odpad recykloval správnym a zodpovedným spôsobom a aby bolo možné opätovne využiť cenné suroviny.

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Je potrebné znovu začať používať sklo namiesto plastu, pretože sklo sa môže opätovne používať a dá sa recyklovať.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Je potrebné podporovať daňové stimuly pre spoločnosti, ktoré vo svojich výrobných cykloch využívajú energiu z obnoviteľných zdrojov.

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Je potrebné pochopiť význam lesov ako záchyty uhlíka.

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Je potrebné podporovať šírenie obalov z recyklovaného papiera a biologicky rozložiteľných nevratných obalov v európskych supermarketoch.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Je potrebné podporovať náhradu plastových výrobkov biologicky rozložiteľnými riešeniami a systémy zálohovania.

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Je potrebné presadzovať spoločné zákony pre ekologické zločiny s cieľom chrániť naše zdravie a zabrániť presunu do zhovievavejších krajín.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Je potrebné chrániť lesy dobrou správou a obnoviť listnaté lesy. Za každý vyrúbaný strom je potrebné zasadiť päť nových stromov.

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Je potrebné zabezpečiť, aby Európska únia mala spoločnú stratégiu na zmiernenie zmeny klímy.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Je potrebné bojovať proti plánovanému zastarávaniu, tvorbe odpadu a zbytočnému používaniu obalov a podporovať opravy, výmenu a požičiavanie.

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Je potrebné zabezpečiť, aby bolo o vody okolo Európy lepšie postarané a aby sa udržiavali v udržateľnom stave pre budúce generácie.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Je potrebné podporovať polykultúrne poľnohospodárstvo (pestovanie zeleniny, ovocia atď.) v prirodzene vhodných oblastiach.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Je potrebné v každej krajine EÚ investovať do spaľovní odpadu a recyklačných centier, v ktorých sa recyklujú plasty a iný druh odpadu.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Je potrebné uprednostňovať domáce výrobky a pracovnú silu.

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Je potrebné podnecovať koordináciu, pokiaľ ide o prírodné katastrofy.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Je potrebné zakázať používanie glyfozátov a iných pesticídov, ktoré ničia ekosystém a sú mimoriadne nebezpečné pre ľudské zdravie.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Je potrebné stanoviť povinnosť, aby obchody výrazne obmedzili používanie plastových obalov predávaných výrobkov.

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný materiál namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Je potrebné podporovať spotrebu miestnych výrobkov prostredníctvom vzájomne prepojených sietí.

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Je potrebné rozhodne zdaniť znečisťujúce spoločnosti ako spôsob riešenia budúcich klimatických zmien.

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Je potrebné zaviesť environmentálne politiky pre spoločnosti a ak ich nebudú dodržiavať, mali by im byť uložené sankcie.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Je potrebné sankcionovať (pokuty, dane) znečisťujúci a sociálne nezodpovedný agropriemysel.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Je potrebné nájsť rýchle a kvalitné riešenie problému s vodou a znečistenia poľnohospodárskej pôdy.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Je potrebné pokračovať v „plastovej diéte“, napr. zakázať jednorazové veci a používať biodegradovateľný materiál ako vrecká z kukurice.

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Je potrebné zastaviť odlesňovanie európskych lesov.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Je potrebné obmedziť rybolov, aby naše druhy rýb prežili. Je potrebné riadiť sa návrhmi výskumníkov.

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Je potrebné podporovať projekty v oblasti energií z obnoviteľných zdrojov v mestách.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Je potrebné stanoviť právny rámec ekologicky udržateľného využívania odpadu, inak je potrebné ukladať pokuty.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Je potrebné zaviesť lepšiu európsku politiku s cieľom ukončiť problém s plastmi.

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Je potrebné uprednostňovať udržateľný rozvoj a dosiahnuť, aby sa stal spoločným základom európskej politiky.

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Je potrebné, aby Európa investovala do výskumu s cieľom vyčistiť znečistené moria a oceány.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Je potrebné posilniť ekologické opatrenia v záujme dobrých životných podmienok ľudstva: je to naliehavá záležitosť.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Je potrebné prijať naliehavé a radikálne opatrenia na zastavenie znečisťovania životného prostredia.

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Je potrebné štandardizovať zoznam chránených druhov v celej Európe, aby sa chránili migrujúce druhy.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Je potrebné, zvýšiť ochranu prírody a aby bola našou prvoradou prioritou. Bez zdravého životného prostredia dlho neprežijeme.

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Je potrebné reformovať poľnohospodársku politiku, aby mohli poľnohospodári jednoduchšie predávať potraviny a chrániť vidiek.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Je potrebné znovu zohľadňovať ochranu životného prostredia ako ochranu nášho prirodzeného prostredia - v každom rozhodnutí!

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Je potrebné dotovať prechod na obnoviteľné zdroje energie, najmä v krajinách, ktoré v tomto zaostávajú.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Je potrebné vrátiť sa k rozvoju jadrovej energetiky.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Je potrebné zaistiť životnosť vody, vzduchu a životného prostredia pre budúce generácie. Pitná voda sa nemôže stať súkromným majetkom.

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Je potrebné chrániť naše vody. Rámcová smernica o vode by sa nemala porušovať z dôvodu ekonomických záujmov.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Je potrebné zaviesť celoeurópsky program recyklácie. Suroviny by sa mali opätovne využívať a nie ničiť.

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Je potrebné zrušiť nepotrebné plastové obaly v supermarketoch.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Je potrebné zaviesť program recyklácie odpadu vo všetkých členských štátoch EÚ.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Je potrebné vniesť viac prírody do architektonických projektov, aby sa mestá znovu zazelenali. Žiadne betónové plochy, ale mestské záhrady.

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Je potrebné zrušiť priemyselný chov zvierat a zamedziť tak ich mučeniu.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Je potrebné bojovať proti plánovanému zastarávaniu korporáciami. Výrobky by mali byť ľahko opraviteľné a náhradné dielce dostupné dlhšie.

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Je potrebné podporovať využívanie energií z obnoviteľných zdrojov a sprístupniť ich každému s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Je potrebné umožniť každej krajine vyvíjať svoje programy na základe svojej geografickej polohy a dostupných obnoviteľných zdrojov energie.

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Je potrebné konzistentne zavádzať zákony s prísnymi sankciami, ktoré chránia životné prostredie.

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Je potrebné vypracovať politiky ochrany prírody a obmedziť používanie obalov a plastov.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Je potrebné zaistiť, aby sa európske poľnohospodárstvo stalo pre svet vzorom, pokiaľ ide o zdravú, trvalo udržateľnú výrobu bez pesticídov.

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Je potrebné zvýšiť transparentnosť našej uhlíkovej stopy lepšími a spoľahlivejšími zdrojmi údajov.

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Je potrebné zaistiť, aby spotrebný tovar bol trvácny a jeho komponenty vymeniteľné.

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Je potrebné mať obehové hospodárstvo, triedenie odpadu a tvorbu pracovných miest pre menej zručných pracovníkov.

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation sk Author Age

health

Country Proposal Translation sk Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Je potrebné poskytnúť našim deťom už od útleho veku dobrú výživu a vštepovať zdravé životné zásady. Tak môžeme prekonať epidémiu obezity.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Je potrebné zaistiť koordinovanú pomoc osobám so zdravotným postihnutím v Európskej únii.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Je potrebné zaistiť, aby každý pacient s onkologickým a inou špecifickým ochorením dostal individuálnu podporu od Európskej únie.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Je potrebné zaistiť, aby každý občan EÚ dostal lekársku starostlivosť v ľubovoľnej krajine EÚ s európskym preukazom zdravotného poistenia.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Je potrebné podporovať vzdelávanie o sexuálne prenosných chorobách.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Je potrebné vytvoriť spoločný trh pre lieky a liečivá, aby sa mohli s veľkými farmaceutickými spoločnosťami dohodnúť nižšie ceny.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Je potrebné zakázať používanie glyfozátov a iných pesticídov, ktoré ničia ekosystém a sú mimoriadne nebezpečné pre ľudské zdravie.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Je potrebné pracovať na obmedzení používania antibiotík tak v chove zvierat, ako aj pri liečení ľudí.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Je potrebné zakázať výrobcom používať endokrinné disruptory.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Je potrebné mať bezplatnú zdravotnú starostlivosť v celej Európe.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Je potrebné koordinovať obmedzenia chemických látok, najmä v potravinárskom priemysle.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Je potrebné zlepšiť možnosti osôb so zdravotným postihnutím komunikovať so zvyškom sveta.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Je potrebné, aby sme mali právo na hospitalizáciu v ktorejkoľvek nemocnici v EÚ hradenú z európskeho zdravotného poistenia.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Je potrebné zaviesť rovnaké zdravotné podmienky pre všetkých s cieľom ochrániť dôstojnosť a kvalitu života.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Je potrebné zaviesť základnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých členských štátoch EÚ.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Je potrebné zaistiť, aby miestne trhy s potravinami boli nezávislejšie a produkovali zdravšie a cenovo dostupnejšie potraviny.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Je potrebné učiť deti k zdravému stravovaniu a odkiaľ potraviny pochádzajú. Mali by byť informované o ich hodnotách (mäso a pod.).

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Je potrebné vynakladať viac peňazí na systém zdravotnej starostlivosti.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Je potrebné zaviesť európsky systém nákupu liekov. Farmaceutický priemysel má príliš veľkú moc a môže určovať skutočne vysoké ceny.

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Je potrebné zaistiť, aby zdravie malo prednosť pred chemickým priemyslom, napr. vyrábať výrobky, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Je potrebné zaistiť, aby sa európske poľnohospodárstvo stalo pre svet vzorom, pokiaľ ide o zdravú, trvalo udržateľnú výrobu bez pesticídov.

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Je potrebné znížiť ceny liekov, aby si ich mohli dovoliť chudobnejší a starší ľudia.

Reno

taxation

Country Proposal Translation sk Author Age

education

Country Proposal Translation sk Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Je potrebné poskytnúť našim deťom už od útleho veku dobrú výživu a vštepovať zdravé životné zásady. Tak môžeme prekonať epidémiu obezity.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

Je potrebné založiť naše vzdelávanie na raste a zručnostiach každého jednotlivca a na tom, ako môže každá osoba niečo zmeniť.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Je potrebné podporovať vzdelávanie o sexuálne prenosných chorobách.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Je potrebné poskytnúť každému dieťaťu adekvátne a kvalitné vzdelanie bez nutnosti platiť neustále sa zvyšujúce ceny za učebnice.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Je potrebné uznávať akademické diplomy v celej EÚ.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Je potrebné investovať do vzdelávania a výskumu.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Je potrebné modernizovať systém vzdelávania vo všetkých krajinách EÚ, najmä modernizáciou infraštruktúr a výučby.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Je potrebné podporovať sebazlepšovanie, podnikanie a prácu na zdokonaľovaní mladých Európanov.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Je potrebné podporovať zachovanie našich knižníc a prideľovať im adekvátne prostriedky.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Je potrebné zlepšiť finančnú gramotnosť.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Je potrebné podporovať perspektívne opatrenia v oblasti vzdelávania, jazykovej výučby, inovácií a podpory rodín.

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Je potrebné zvýšiť finančnú podporu vzdelávania, pretože vzdelanejšie spoločnosti sú menej ovplyvniteľné manipuláciou.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Je potrebné vytvárať výmenné pracovné programy pre mladých špecialistov po absolvovaní univerzity.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Je potrebné investovať viac do vzdelávania detí, a teda do zmysluplnej budúcnosti.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Je potrebné upraviť školské rozvrhy tak, aby deti mohli tráviť viac času kreatívnou činnosťou a budovy ostali bezpečnejšie.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation sk Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Je potrebné zakázať rybolov pomocou vlečnej siete, elektrického pulzného prúdu, odstrelom a satelitu.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Je potrebné darovať zvyšky potravín, pretože každý rok sa ich v EÚ zbytočne vyhadzujú milióny ton.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Je potrebné podporovať polykultúrne poľnohospodárstvo (pestovanie zeleniny, ovocia atď.) v prirodzene vhodných oblastiach.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Je potrebné revidovať spoločnú poľnohosp. politiku (SPP) na podporu miestnych rodinných fariem a zrušenie dotácií nadnárodným spoločnostiam.

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Je potrebné zaviesť celoeurópsku stratégiu noriem a politík pre dobré životné podmienky zvierat na obmedzenie týrania zanedbávania zvierat.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Je potrebné zakázať používanie glyfozátov a iných pesticídov, ktoré ničia ekosystém a sú mimoriadne nebezpečné pre ľudské zdravie.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve, aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Je potrebné nájsť rýchle a kvalitné riešenie problému s vodou a znečistenia poľnohospodárskej pôdy.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Je potrebné obmedziť rybolov, aby naše druhy rýb prežili. Je potrebné riadiť sa návrhmi výskumníkov.

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Je potrebné reformovať poľnohospodársku politiku, aby mohli poľnohospodári jednoduchšie predávať potraviny a chrániť vidiek.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Je potrebné zrušiť priemyselný chov zvierat a zamedziť tak ich mučeniu.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Je potrebné dodržiavať rovnaké vysoké normy kvality kladené na dovozcov v rámci EÚ.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Je potrebné motivovať mladých poľnohospodárov, aby sa zvýšila produkcia a export.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Je potrebné zaistiť, aby sa európske poľnohospodárstvo stalo pre svet vzorom, pokiaľ ide o zdravú, trvalo udržateľnú výrobu bez pesticídov.

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation sk Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Je potrebné na potravinových etiketách uvádzať krajinu pôvodu surovín a nielen hotových výrobkov, aby sa zabránilo podvodu s potravinami.

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Je potrebné bojovať proti plánovanému zastarávaniu, tvorbe odpadu a zbytočnému používaniu obalov a podporovať opravy, výmenu a požičiavanie.

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Je potrebné podporovať spotrebu miestnych výrobkov prostredníctvom vzájomne prepojených sietí.

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Je potrebné koordinovať obmedzenia chemických látok, najmä v potravinárskom priemysle.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Je potrebné mať potraviny a priemyselné výrobky rovnakej kvality vo všetkých štátoch Európskej únie.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Je potrebné viac presadzovať darovanie prebytkov potravín namiesto ich vyhadzovania.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Je potrebné zrušiť nepotrebné plastové obaly v supermarketoch.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Je potrebné bojovať proti plánovanému zastarávaniu korporáciami. Výrobky by mali byť ľahko opraviteľné a náhradné dielce dostupné dlhšie.

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Je potrebné dodržiavať rovnaké vysoké normy kvality kladené na dovozcov v rámci EÚ.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Je potrebné rozdávať zvyšky potravín zo supermarketov.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Je potrebné, aby sa v diskontných predajniach ponúkalo viac regionálnych výrobkov.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Je potrebné zaistiť, aby spotrebný tovar bol trvácny a jeho komponenty vymeniteľné.

Laura

migrations

Country Proposal Translation sk Author Age

employment

Country Proposal Translation sk Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation sk Author Age

justice

Country Proposal Translation sk Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Je potrebné pracovať na reformách súdnictva. Je hanbou, že človek musí utratiť celý majetok a stále čakať na očistenie svojho mena.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Je potrebné celoplošne zachovávať rovnaké disciplinárne normy v každom ohľade prostredníctvom reálneho uplatňovania.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Je potrebné prísne trestať každý prípad korupcie.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Je potrebné mať pre všetky členské štáty povinné európske nariadenie proti korupcii.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Je potrebné, aby sme aktívnejšie pracovali proti korupcii.

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Je potrebné mať rovnaký súbor protikorupčných zákonov v celej Európe.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Je potrebné lepšie chrániť obete domáceho násilia.

Rita

research

Country Proposal Translation sk Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation sk Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation sk Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Je potrebné zaistiť centralizovaný bankový dohľad so spoločnými pravidlami pre všetky krajiny.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Je potrebné mať lepšie kontrolovaný systém dotácií na overenie toho, či sa všetky finančné pomoci riadne využívajú.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Je potrebné, aby banky platili daň z príjmov právnickych osôb v krajine, v ktorej prevádzkujú svoju činnosť.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Je potrebné prísnejšie prideľovať peniaze na európske projekty.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Je potrebné kontrolovať banky a nadnárodné firmy s povinnosťami transparentnosti pre všetky spoločnosti, aby bola možná lepšia kontrola.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Je potrebné v celej Európe oddeliť depozitné banky od komerčných bánk, aby sa zaručila bezpečnosť finančných prostriedkov vkladateľov.

Dom