10 most-approved proposals sent by each European country

These are the most approved solutions, those that created the biggest consensus among citizens in each European country. Those ideas were proposed and voted by the citizens themselves.

Austria

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Je potrebné viac presadzovať darovanie prebytkov potravín namiesto ich vyhadzovania.

Anna-Marija
2 Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Je potrebné znovu zohľadňovať ochranu životného prostredia ako ochranu nášho prirodzeného prostredia - v každom rozhodnutí!

Hans
3 Man sollte Steuerschlupflöcher für Konzerne schließen (Double Irish / Dutch Sandwich) und vorsätzliche Steuervermeidung strafbar machen.

Je potrebné zrušiť daňové triky korporácií (Double Irish/Dutch Sandwich) a trestne stíhať úmyselné vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.

Wolfgang 57
4 Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Je potrebné vniesť viac prírody do architektonických projektov, aby sa mestá znovu zazelenali. Žiadne betónové plochy, ale mestské záhrady.

Alexander
5 Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Je potrebné zrušiť priemyselný chov zvierat a zamedziť tak ich mučeniu.

Michaela Lutzmaye 36
6 Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Je potrebné bojovať proti plánovanému zastarávaniu korporáciami. Výrobky by mali byť ľahko opraviteľné a náhradné dielce dostupné dlhšie.

Cathleen
7 Man sollte dafür sorgen, dass in der EU kein einziges Kind mehr sexuell verstümmelt wird.

Je potrebné zaistiť, aby ani jedno dieťa v EÚ nebolo sexuálne mrzačené.

Dagmar
8 Man sollte Prävention als Aufgabe der Pflege und Medizin fest implementieren.

Je potrebné zaviesť prevenciu ako povinnú úlohu ošetrovateľskej a lekárskej starostlivosti.

Susanne
9 Man sollte den Großkonzernen ihre Einflussnahme auf die Politik verweigern und endlich wieder Politik für die Bürger machen.

Je potrebné zakázať veľkým spoločnostiam uplatňovať akýkoľvek vplyv na politikov a konečne znovu robiť politiku pre občanov.

Thomas
10 Man sollte leistbaren Wohnraum für Alt und Jung schaffen. Die stark gestiegenen Wohnungskosten sind ein Hauptproblem in vielen Ländern.

Je potrebné dať mladým aj starým cenovo dostupný životný priestor. Prudký nárast cien bývania je v mnohých krajinách hlavným problémom.

barbara

Belgium

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Je potrebné bojovať proti plánovanému zastarávaniu, tvorbe odpadu a zbytočnému používaniu obalov a podporovať opravy, výmenu a požičiavanie.

Amaury 27
2 Il faut cesser les cadeaux fiscaux aux multinationales. Les impots doivent être payés dans le pays où sont générés les bénéfices.

Je potrebné zrušiť daňové úľavy pre nadnárodné spoločnosti. Dane by sa mali platiť v krajine, v ktorej sa vytvárajú zisky.

Jules
3 Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Je potrebné revidovať spoločnú poľnohosp. politiku (SPP) na podporu miestnych rodinných fariem a zrušenie dotácií nadnárodným spoločnostiam.

Didier
4 Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Je potrebné podporovať spotrebu miestnych výrobkov prostredníctvom vzájomne prepojených sietí.

Jacques
5 Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Je potrebné rozhodne zdaniť znečisťujúce spoločnosti ako spôsob riešenia budúcich klimatických zmien.

Claude
6 Er moet een besparing komen op de lonen van politici.

Je potrebné znížiť platy politikov.

Maxime De Belie 19
7 Er moet meer controle en duidelijkheid komen over waar het belastingsgeld voor gebruikt wordt.

Je potrebné mať lepšiu kontrolu a prehľad, na čo sa využívajú peniaze získané z daní.

tom
8 Er moet een goedkoop tarief zijn voor treinen doorheen Europa

Je potrebné mať lacné tarify za vlaky po celej Európe.

Gianni 20
9 Werknemers uit een ander Europees land moeten belasting betalen in het land waar ze werken en niet in hun thuisland.

Je potrebné donútiť zamestnancov z iných európskych krajín, aby platili dane v krajine, kde pracujú, a nie vo svojej krajine pôvodu.

Bart
10 Er moet Een duidelijke wetgeving komen voor heel Europa met betrekking op de migrantenstroom.

Je potrebné zaviesť jasné právne predpisy v Európe o tokoch migrantov.

Marissa

Bulgaria

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Je potrebné zaistiť koordinovanú pomoc osobám so zdravotným postihnutím v Európskej únii.

Елена
2 Трябва институциите да избират служителите си по капацитет на компетентност и периодично да подлагат на проверка тази пригодност.

Je potrebné zaistiť, aby si inštitúcie vyberali zamestnancov podľa schopností a kompetencií a pravidelne overovali, či stále vyhovujú.

Николай
3 Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Je potrebné zaistiť, aby každý pacient s onkologickým a inou špecifickým ochorením dostal individuálnu podporu od Európskej únie.

Виждан
4 Трябва да стане ясно на всички граждани на ЕС какво всеки един получава конкретно от фондовете на съюза и какви са ползите за всички.

Je potrebné zaistiť, aby každý občan EÚ bol informovaný o tom, čo konkrétne dostáva z fondov EÚ a aké sú prínosy pre každého.

Elena
5 Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Je potrebné zaistiť centralizovaný bankový dohľad so spoločnými pravidlami pre všetky krajiny.

Radostina
6 Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Je potrebné zaistiť, aby každý občan EÚ dostal lekársku starostlivosť v ľubovoľnej krajine EÚ s európskym preukazom zdravotného poistenia.

надежда
7 Трябва всеки гражданин на Европейския съюз да може да се осигурява в пенсионен фонд в ЕС по избор.

Je potrebné zaistiť, aby každý občan EÚ mal právo na dôchodkové poistenie si vybrať ľubovoľný dôchodkový fond v EÚ.

Svetoslav
8 Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Je potrebné podporovať polykultúrne poľnohospodárstvo (pestovanie zeleniny, ovocia atď.) v prirodzene vhodných oblastiach.

Янчо
9 Трябва Европейският парламент да прилага единни норми за всички страни от Европейския съюз, за да няма Европа на две скорости!

Je potrebné zaistiť, aby Európsky parlament uplatňoval spoločné normy pre všetky krajiny EÚ, aby sa zabránilo dvojrýchlostnej Európe.

Валентин
10 Трябва всяка длъжност да се заплаща според стандарта в Европа.

Je potrebné zaistiť, aby každá práca bola platená v súlade s normami v Európe.

Антоанета

Croatia

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Je potrebné darovať zvyšky potravín, pretože každý rok sa ich v EÚ zbytočne vyhadzujú milióny ton.

Leon
2 Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Je potrebné v každej krajine EÚ investovať do spaľovní odpadu a recyklačných centier, v ktorých sa recyklujú plasty a iný druh odpadu.

Igor 24
3 Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Je potrebné poskytnúť každému dieťaťu adekvátne a kvalitné vzdelanie bez nutnosti platiť neustále sa zvyšujúce ceny za učebnice.

Maja-Marija
4 Potrebno je dati realističnije poticaje za mlade poduzetnike.

Je potrebné, aby sa mladým podnikateľom poskytovali realistickejšie stimuly.

Mario
5 Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Je potrebné prísne trestať každý prípad korupcie.

Nevenka
6 Potrebno je da su mirovine veće kako bi stanovnici mogli dostojno živjeti jer su to i zaradili tijekom života.

Je potrebné zvýšiť dôchodky tak, aby ľudia mohli žiť dôstojne, pretože si na to zarobili v priebehu života.

Laura
7 Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Je potrebné, aby banky platili daň z príjmov právnickych osôb v krajine, v ktorej prevádzkujú svoju činnosť.

Andrija 45
8 Potrebno je pametno i razborito implementirati zakone koje traži EU, a ne ih samo krnje prepisati i požuriti.

Je potrebné právne predpisy EÚ zavádzať pokojným a opatrným spôsobom namiesto ich rýchleho kopírovania.

Lorena
9 Potrebno je da se promijeni izborni zakon kako bi narod imao ovlasti da promijeni izabranog političara ako ne radi u službi naroda.

Je potrebné zmeniť zákony, aby ľudia mali právo vymeniť zvolených politikov, ak by nepracovali v prospech ľudí.

Romana
10 Potrebno je ograničiti financiranje političkih kampanja kako bi politika odražavala volju građana i struke, a ne interese krupnog kapitala.

Je potrebné obmedziť rozpočty na politickú kampaň, aby politika odzrkadľovala záujmy ľudí a odborníkov namiesto záujmov ich bohatých darcov.

Roko

Cyprus

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Πρέπει να καταστεί επείγουσα προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους σε όλη την Ευρώπη.

Je potrebné, aby našou hlavnou prioritou bolo vytváranie pracovných príležitostí pre mladých ľudí v celej Európe.

Κωνσταντίνος 72
2 Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Je potrebné umožniť každej krajine vyvíjať svoje programy na základe svojej geografickej polohy a dostupných obnoviteľných zdrojov energie.

Loukas
3 Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Je potrebné upraviť školské rozvrhy tak, aby deti mohli tráviť viac času kreatívnou činnosťou a budovy ostali bezpečnejšie.

Zwi
4 Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Je potrebné konzistentne zavádzať zákony s prísnymi sankciami, ktoré chránia životné prostredie.

Marilena
5 Πρέπει να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Je potrebné chrániť zraniteľné skupiny obyvateľov.

Costas
6 Πρέπει να υποχρεωθούν οι εργοδότες να σέβονται τους εργαζόμενους, να παρέχουν τα δικαιώματα, ωράρια, ασφάλεια υγείας κλπ. που οφείλουν

Je potrebné donútiť zamestnávateľov, aby rešpektovali svojich zamestnancov a poskytli im práva, pevný pracovný čas, životné poistenie atď.

MARIA
7 Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Je potrebné motivovať mladých poľnohospodárov, aby sa zvýšila produkcia a export.

Ανδρέας
8 Πρέπει να υπάρχει για κάθε χώρα ανάλογος ελάχιστος μισθός ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων (στέγαση, σίτιση, ένδυση, μετακίνηση)

Je potrebné stanoviť minimálnu mzdu pre každú krajinu, aby pokrývala základné potreby ľudí (ubytovanie, stravu, oblečenie, dopravu).

Styliana
9 Πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα σε χώρες μέλη αναφορικά με πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο το κράτος μέλος όσο και την Ε.Ε.

Je potrebné usporiadať referendá v každej krajine v prípade dôležitých otázok štátu alebo EÚ.

Polina 29
10 Πρέπει να δίνονται συντάξεις πάνω απο το όριο της φτώχειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Je potrebné vo všetkých krajinách EÚ poskytovať dôchodky nad hranicou chudoby.

Tasoula

Czech Republic

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Je potrebné nájsť rýchle a kvalitné riešenie problému s vodou a znečistenia poľnohospodárskej pôdy.

Lukáš
2 Je třeba dát internetu větší svobodu (např. článek 13).

Je potrebné dať väčšiu slobodu internetu (napr. článok 13).

Katy
3 Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Je potrebné, zvýšiť ochranu prírody a aby bola našou prvoradou prioritou. Bez zdravého životného prostredia dlho neprežijeme.

Tereza 42
4 Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Je potrebné zlepšiť finančnú gramotnosť.

Matěj
5 Je třeba ponechat Evropanům více svobody v tom, jak žijí a jaké hodnoty vyznávají.

Je potrebné poskytnúť Európanom viac slobody v tom, ako žijú a aké hodnoty vyznávajú.

Michal
6 Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Je potrebné vrátiť sa k rozvoju jadrovej energetiky.

CMD
7 Je třeba omezit byrokratickou zátěž úředníků i běžných občanů EU.

Je potrebné obmedziť byrokratickú záťaž úradníkov a bežných občanov EÚ.

Kuba
8 Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Je potrebné dodržiavať rovnaké vysoké normy kvality kladené na dovozcov v rámci EÚ.

Helena 67
9 Je třeba okamžitě zavést ochranu vnějších hranic EU.

Je potrebné okamžite zaviesť ochranu vonkajších hraníc EÚ.

Petr 50
10 Je třeba zakázat nelegální migraci.

Je potrebné zakázať nelegálnu migráciu.

Joseph

Denmark

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Vi skal have mulighed for at store koncerner betaler skat i de lande, de opererer i

Je potrebné, aby sme mali možnosť vyberať dane od veľkých koncernov v krajinách, v ktorých prevádzkujú svoju činnosť

erling
2 Vi skal stoppe pengespild ved at flytte EU frem og tilbage mellem de to byer

Je potrebné zastaviť zbytočné míňanie peňazí na sťahovanie EÚ tam a späť medzi dvomi mestami.

Jan
3 Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Je potrebné zaistiť, aby zdravie malo prednosť pred chemickým priemyslom, napr. vyrábať výrobky, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.

Lena
4 Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Je potrebné kontrolovať banky a nadnárodné firmy s povinnosťami transparentnosti pre všetky spoločnosti, aby bola možná lepšia kontrola.

henning
5 Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Je potrebné zvýšiť transparentnosť našej uhlíkovej stopy lepšími a spoľahlivejšími zdrojmi údajov.

Christian 23
6 Vi skal sikre at politiet får øget mulighed for at efterforske kriminalitet på tværs af grænserne.

Je potrebné zaistiť, aby policajné zložky mali väčšie možnosti vyšetrovať cezhraničné trestné činy.

Gabriel
7 Vi skal lovgive, så ingen politikere kan lave love for befolkningen, der ikke gælder for dem selv

Je potrebné prijať zákony, aby politici nemohli schváliť právne predpisy, ktoré sa na ne nevzťahujú.

Rikke
8 Vi skal have et EU der respekterer medlemslandenes suverænitet, traditioner og kultur.

Je potrebné, aby sme mali EÚ, ktorá rešpektuje suverenitu, tradície a kultúru členských štátov.

Morten
9 Vi skal løndumping til livs, alle i EU skal have løn efter den overenskomst som gælder i det land man arbejder i.

Je potrebné premôcť sociálny damping, každý v EÚ musí dostávať plat podľa dohody platnej v krajine, kde pracuje.

erling
10 Vi skal lade befolkningerne have direkte indflydelse på beslutninger, som i væsentlig grad påvirker deres levevilkår.

Je potrebné umožniť obyvateľom priamo ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre ich životné podmienky.

Kim Løvendal

Estonia

rank Proposal Translation sk Author Age
1 On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Je potrebné vypracovať politiky ochrany prírody a obmedziť používanie obalov a plastov.

Kreete 23
2 On vaja Euroopa Liidu ametnikele vastutusmehhanismi.

Je potrebné zaviesť mechanizmus zodpovednosti pre všetkých úradníkov EÚ.

Ivo
3 On vaja, et Euroopa Liit toetaks teadust ja tehnoloogiate arendust: toetaks ESAt; valiks välja ja toetaks paljulubavaid teadusprojekte.

Je potrebné prinútiť EÚ, aby podporovala výskum, technologický rozvoj a ESA. Mala by vybrať a podporovať sľubné výskumné projekty.

42immortal
4 On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Je potrebné znížiť ceny liekov, aby si ich mohli dovoliť chudobnejší a starší ľudia.

Reno
5 On vaja tähtsustada riikide suveräänsust ja koostööd, mitte föderaliseerida rahvusriike.

Je potrebné uprednostniť suverenitu štátov a nadnárodnú spoluprácu pred federalizáciou národných štátov.

Margus
6 On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Je potrebné zaistiť, aby spotrebný tovar bol trvácny a jeho komponenty vymeniteľné.

Laura
7 On vaja vähendada bürokraatiat

Je potrebné obmedziť byrokraciu.

Urmas
8 On vaja kodanikele võimalust, peale kandidaadi valituks osutumist, ta ka uuesti välja hääletada

Je potrebné dať občanom možnosť odvolať zvolených kandidátov.

Mati
9 On vaja soodustada laste arvu kasvu, tuginedes suuremale lapsetoetusele ja vanemate tulumaksusoodustusele.

Je potrebné stimulovať prírastok obyvateľstva na základe zvýšených daňových bonusov na dieťa a daňových úľav pre rodičov.

Kätlin
10 On vaja lugeda kõik dokumentideta saabunud sisserändajad ebaseaduslikeks ja saata nad Euroopa Liidust välja.

Je potrebné považovať všetkých prisťahovalcov bez dokladov za nelegálnych prisťahovalcov a vykázať ich z Európskej únie.

Heikko 50

Finland

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Je potrebné dbať na to, aby sa odpad recykloval správnym a zodpovedným spôsobom a aby bolo možné opätovne využiť cenné suroviny.

Laura
2 Meidän tulisi huolehtia lapsista ja vanhuksista

Je potrebné starať sa o deti a starých ľudí.

Helinä
3 Meidän tulisi varmistaa, että ihmiskauppa saadaan loppumaan EU:ssa

Je potrebné zaistiť, aby bolo v EÚ zakázané obchodovanie s ľuďmi.

Minttu
4 Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Je potrebné pochopiť význam lesov ako záchyty uhlíka.

Marjut
5 Meidän tulisi huomioida ja käsitellä kansalaisaloitteet huolellisesti ja kehittää edelleen nuorten politiikan ja päätöksenteon ymmärrystä

Je potrebné starostlivo riešiť a vybavovať iniciatívy občanov a pomáhať mladým ľuďom chápať politiky a lepšie sa rozhodovať.

Mila
6 Meidän tulisi antaa reaaliaikaista ja selkeää tietoa EU:n toimista

Je potrebné v reálnom čase a jasne informovať o aktivitách EÚ.

Minttu
7 Meidän tulisi Pitää huolta kaikkien riittävästä toimeentulosta puuttumalla tosissaan varakkaiden ja yritysten verokikkailuun

Je potrebné zaistiť, aby mal každý adekvátne živobytie vážnym riešením daňových únikov bohatých ľudí a podnikov.

Toni
8 Meidän tulisi rangaista veroparatiiseja hyödyntäviä yrityksiä ja poliitikkoja taloudellisesti, samoin niiden päättäviä johtajia

Je potrebné ekonomicky penalizovať spoločnosti, vrátane ich vedúcich s rozhodovacou právomocou, a politikov, ktorí využívajú daňové raje.

Keijjo
9 Meidän tulisi tehokkaasti puuttua korruptioon, myös rakenteelliseen korruptioon

Je potrebné účinne riešiť korupciu vrátane štrukturálnej korupcie.

Marga
10 Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Je potrebné uprednostňovať domáce výrobky a pracovnú silu.

Teija

France

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Je potrebné podporovať náhradu plastových výrobkov biologicky rozložiteľnými riešeniami a systémy zálohovania.

Laurent
2 Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Je potrebné zakázať používanie glyfozátov a iných pesticídov, ktoré ničia ekosystém a sú mimoriadne nebezpečné pre ľudské zdravie.

Izabel
3 Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Je potrebné zakázať výrobcom používať endokrinné disruptory.

Christiane
4 Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Je potrebné sankcionovať (pokuty, dane) znečisťujúci a sociálne nezodpovedný agropriemysel.

Julie 43
5 Il faut que les étrangers européens soient soumis aux impôts du pays d'accueil et non celui d'origine, pour éviter la concurrence déloyale.

Je potrebné, aby cudzinci v Európe podliehali daniam hostiteľskej krajiny a nie krajine pôvodu, aby sa zabránilo nekalej súťaži.

Sacha
6 Il faut que les grosses enseignes (Total, Amazon...) payent des taxes comme tout le monde

Ja potrebné, aby veľké značky (Total, Amazon atď.) platili dane rovnako ako všetci ostatní.

Alexandra Nina
7 Il faut obliger les exportateurs vers l'Europe à se plier aux mêmes règles et normes que nous pour lutter contre la concurrence déloyale

Je potrebné donútiť spoločnosti vyvážajúce do Európy, aby dodržiavali rovnaké pravidlá a normy v boji proti nekalej súťaži.

Jordane 35
8 Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Je potrebné, aby Európa investovala do výskumu s cieľom vyčistiť znečistené moria a oceány.

Cécilia
9 Il faut favoriser les coopératives, l'artisanat, le local pour se désolidariser des multinationales qui pillent la planète

Je potrebné podporovať družstvá, remeselníkov a miestne komunity, aby sa narušila stabilita nadnárodných spoločností, ktoré ruinujú planétu.

Laurence
10 Il faut éradiquer la corruption avec des sentences d'inéligibilité à vie pour tous les élus qui fautent, et s'inspirer de l'Islande

Je potrebné sa riadiť islandským príkladom a vyhubiť korupciu rozsudkami o celoživotnej nevoliteľnosti skorumpovaných volených úradníkov.

Robert

Germany

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Je potrebné zrušiť nepotrebné plastové obaly v supermarketoch.

Laura
2 Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Je potrebné investovať viac do vzdelávania detí, a teda do zmysluplnej budúcnosti.

holle
3 Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Je potrebné rozdávať zvyšky potravín zo supermarketov.

Julia
4 Man sollte europaweit dafür sorgen, dass öffentliche Verkehrsmittel bezahlbar sind.

Je potrebné zaistiť, aby bola v celej Európe cenovo dostupná verejná doprava.

Tamara 26
5 Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Je potrebné učiť deti k zdravému stravovaniu a odkiaľ potraviny pochádzajú. Mali by byť informované o ich hodnotách (mäso a pod.).

Kaddie
6 Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Je potrebné, aby sa v diskontných predajniach ponúkalo viac regionálnych výrobkov.

Joachim
7 Man sollte die Großkonzerne Apple, Google etc. einheitlich und angemessen besteuern.

Je potrebné jednotne a náležite zdaniť veľké spoločnosti ako Apple, Google atď.

Jakob
8 Man sollte wieder bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Je potrebné znovu vytvoriť cenovo dostupné bývanie.

Mirko 23
9 Man sollte soziale Berufe besser finanzieren und fördern.

Je potrebné účinnejšie financovať a podporovať profesie v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Tim
10 Man sollte Frauenhäuser und andere soziale Projekte zum Schutz von Menschen fördern und nicht abbauen.

Je potrebné podporovať a nie obmedzovať útulky pre ženy a iné sociálne projekty, ktoré chránia ľudí.

Hanna 17

Greece

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Je potrebné podporovať vzdelávanie o sexuálne prenosných chorobách.

Eirini
2 Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Je potrebné podnecovať koordináciu, pokiaľ ide o prírodné katastrofy.

ελενη
3 Πρέπει να νομοθετηθεί η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Je potrebné chrániť práva zamestnancov vo všetkých krajinách EÚ.

Ανδριανη
4 Πρέπει να διαφυλάτει και να σέβεται η Ευρωπαϊκή ένωση τα πολιτισμικά στοιχεία του εκάστοτε κράτους-μέλους της .

Je potrebné v rámci EÚ podporovať ochranu a rešpektovanie kultúrneho dedičstva každého členského štátu.

Spiros
5 Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Je potrebné mať bezplatnú zdravotnú starostlivosť v celej Európe.

Theodoros
6 Πρέπει να καταρτισθούν καταλλήλως οι εκπαιδευτικές, εργασιακές και κοινοτικές δομές με στόχο την καλύτερη λειτουργική υποστήριξη των Α.Μ.Ε.Α

Je potrebné zlepšiť vzdelávanie, prácu a štruktúry komunít s cieľom lepšie podporovať každodenný život ľudí s osobitnými potrebami.

Έφη 18
7 Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Je potrebné stanoviť právny rámec ekologicky udržateľného využívania odpadu, inak je potrebné ukladať pokuty.

Χριστόφορος
8 Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Je potrebné modernizovať systém vzdelávania vo všetkých krajinách EÚ, najmä modernizáciou infraštruktúr a výučby.

Jim
9 Πρέπει να αναληφθούν ευθυνες απ' ολα τα κρατη της Ε.Ε. ως προς το προσφυγικό και η κατανομή να ειναι αναλογη με τις δυνατότητες αφομοίωση

Je potrebné zaviesť spravodlivé rozdeľovanie prichádzajúcich utečencov medzi všetky štáty EÚ podľa asimilačnej kapacity jednotlivých krajín.

Dimi
10 Πρέπει να να υπάρξει ευρωπαϊκό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Je potrebné zaviesť univerzálnu minimálnu mzdu pre krajiny EÚ.

Δημήτρης

Hungary

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Muszáj az Unióba érkező emberektől megkövetelni az itteni szabályok betartását.

Je potrebné vyžadovať, aby ľudia prichádzajúci do Európskej únie dodržiavali naše pravidlá.

Robert 42
2 Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Je potrebné podporovať perspektívne opatrenia v oblasti vzdelávania, jazykovej výučby, inovácií a podpory rodín.

Gabor 48
3 Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Je potrebné chrániť naše vody. Rámcová smernica o vode by sa nemala porušovať z dôvodu ekonomických záujmov.

Németh
4 Muszáj lenne az EU-nak nem csak szétosztania a támogatásokat, hanem figyelemmel is kísérni azok felhasználását!

Je potrebné zabezpečiť, aby EÚ nielen rozdeľovala pomoc, ale aj monitorovala jej využívanie.

Kata 51
5 Muszáj, hogy a Bizottság független legyen, és ne alkalmazzon kettős mércét.

Je potrebné zabezpečiť, aby Európska komisia bola nestranná a nepoužívala žiadne dvojaké metre.

Bordács
6 Muszáj a szakmai kompetenciák meglétét ellenőrizni az uniós biztosi beosztások kiosztása előtt.

Je potrebné zabezpečiť, aby komisári EÚ mali pred vymenovaním potrebnú odbornú kvalifikáciu.

János
7 Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Je potrebné podporovať využívanie energií z obnoviteľných zdrojov a sprístupniť ich každému s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia.

István
8 Muszáj, hogy nem uniós országok polgárai csak érvényes és hiteles papírokkal léphessenek be az EU-ba.

Je potrebné zabezpečiť, aby občania z krajín mimo EÚ mohli vstupovať do EÚ len s platnými a pravými dokladmi.

Katalin 64
9 Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Je potrebné vynakladať viac peňazí na systém zdravotnej starostlivosti.

Baldvin 22
10 Muszáj lenne nyitott, átlátszó költségvetést és politikát folytatni az EU-n belül, hogy lássuk, kik finanszírozzák a politikusokat.

Je potrebné zaistiť transparentnosť rozpočtov a politík EÚ, aby sme videli, kto financuje politikov.

András

Ireland

rank Proposal Translation sk Author Age
1 We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Je potrebné chrániť lesy dobrou správou a obnoviť listnaté lesy. Za každý vyrúbaný strom je potrebné zasadiť päť nových stromov.

Anna
2 We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Je potrebné zabezpečiť, aby bolo o vody okolo Európy lepšie postarané a aby sa udržiavali v udržateľnom stave pre budúce generácie.

David 54
3 We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Je potrebné vytvoriť spoločný trh pre lieky a liečivá, aby sa mohli s veľkými farmaceutickými spoločnosťami dohodnúť nižšie ceny.

Keith
4 We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Je potrebné zaviesť celoeurópsku stratégiu noriem a politík pre dobré životné podmienky zvierat na obmedzenie týrania zanedbávania zvierat.

Izabela
5 We should bar from re election any politician found guilty of corruption, fraud or other financial irregularity

Je potrebné zakázať opätovnému zvoleniu politikov, ktorí boli obvinení z korupcie, podvodov alebo iných finančných pochybení.

Steve
6 We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Je potrebné stanoviť povinnosť, aby obchody výrazne obmedzili používanie plastových obalov predávaných výrobkov.

Viera
7 We should make all Council meetings public, like in the Parliament, to increase transparency and prevent some states avoiding responsibility

Je potrebné, aby boli zasadnutia Rady verejné ako v Parlamente s cieľom zvýšiť transparentnosť a zabrániť štátom vyhnúť sa zodpovednosti.

Julien 31
8 We should inform citizens prior to new legislation becoming law.

Je potrebné informovať občanov predtým, než nový právny predpis nadobudne účinnosť.

Liam
9 We should have a European standard for mental health services and supports in all EU states

Je potrebné mať európsku normu pre služby a podporu v oblasti duševného zdravia vo všetkých štátoch EÚ.

Ciara
10 We should heavily fine politicians, political parties, and special interest groups who make false statements in order to influence elections

Je potrebné prísne pokutovať politikov, politické strany a špeciálne záujmové skupiny, že urobili nepravdivé tvrdenia na ovplyvnenie volieb.

Ingo

Italy

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Je potrebné podporovať daňové stimuly pre spoločnosti, ktoré vo svojich výrobných cykloch využívajú energiu z obnoviteľných zdrojov.

Angela
2 Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Je potrebné podporovať šírenie obalov z recyklovaného papiera a biologicky rozložiteľných nevratných obalov v európskych supermarketoch.

Maria Carmela
3 Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Je potrebné zakázať rybolov pomocou vlečnej siete, elektrického pulzného prúdu, odstrelom a satelitu.

Velleda
4 Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Je potrebné na potravinových etiketách uvádzať krajinu pôvodu surovín a nielen hotových výrobkov, aby sa zabránilo podvodu s potravinami.

Franco
5 Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Je potrebné presadzovať spoločné zákony pre ekologické zločiny s cieľom chrániť naše zdravie a zabrániť presunu do zhovievavejších krajín.

Angelica
6 Propongo una tassazione uniforme per le grandi compagnie che operano in Europa, per impedire l'elusione fiscale attraverso le royalties

Je potrebné zaviesť spoločný daňový systém pre veľké spoločnosti pôsobiace v Európe, aby sa zabránilo daňovým únikom cez licenčné poplatky.

Nicola
7 Propongo che ogni Paese membro sia obbligato a stabilire e far rispettare una paga minima oraria, coerente con il relativo costo della vita

Je potrebné zaviesť povinný systém minimálnej mzdy, ktorý by členské štáty EÚ mali presadzovať a regulovať podľa svojej životnej úrovne.

Daniele
8 Propongo una carta dei diritti europea che tuteli i lavoratori in merito a condizioni di sicurezza, salario, anni di lavoro e pensioni

Je potrebné presadzovať európsku chartu pracovných práv na ochranu bezpečnosti, miezd, dĺžky pracovného života a dôchodkov pracovníkov.

Lorenzo
9 Propongo , a livello europeo, chi commette reati (es.: evasione fiscale) non possa ricoprire incarichi pubblici, né candidarsi a elezioni.

Je potrebné zakázať osobám, ktoré spáchali trestný čin (ako daňový únik), pracovať vo verejnom sektore či kandidovať v európskych voľbách.

Alessandro
10 Propongo la revisione dei trattati che regolano l'immigrazione in tutti i suoi aspetti

Je potrebné úplne revidovať zmluvy regulujúce prisťahovalectvo.

Giuseppe

Latvia

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Je potrebné zlepšiť možnosti osôb so zdravotným postihnutím komunikovať so zvyškom sveta.

Uldis 58
2 Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Je potrebné zaistiť, aby miestne trhy s potravinami boli nezávislejšie a produkovali zdravšie a cenovo dostupnejšie potraviny.

Una
3 Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Je potrebné vytvárať výmenné pracovné programy pre mladých špecialistov po absolvovaní univerzity.

Artur
4 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu, aicinot iebalsotos ES pārstāvjus atklāt savas izmaksas un tēriņus

Je potrebné podporovať transparentnosť vyzývaním úradníkov EÚ, aby uvádzali svoje výdavky.

Edgars
5 Nepieciešams veicināt caurspīdīgumu Eiropas Parlamentā, pierakstot un publicējot visus Eiropas Parlamenta balsojumus

Je potrebné podporovať transparentnosť v Európskom parlamente zaznamenávaním a uverejňovaním všetkých hlasovaní.

Edgars
6 Nepieciešams vairāk atbalstīt zinātniekus, un to pētījumus realizēt dzīvē.

Je potrebné poskytovať väčšiu podporu vedcom vykonávaním ich výskumu v reálnom živote.

Kalvis
7 Nepieciešams izstrādāt likumu par deputātu personīgo atbildību par pirmsvēlēšanu solījumu nepildīšanu

Je potrebné vytvoriť zákon, podľa ktorého budú poslanci osobne zodpovední za nedodržiavanie svojich predvolebných sľubov.

Haralds
8 Nepieciešams par ES prioritāti noteikt ES pilsoņu tiesības un intereses

Je potrebné stanoviť práva a záujmy občanov EÚ ako prioritu EÚ.

Alda
9 Nepieciešams ieviest obligātu tautas līdzdalību visu līmeņu vēlēšanās un referendumos, kā tas jau ir dažās Eiropas valstīs

Je potrebné zaviesť celoštátnu povinnú účasť vo voľbách a referendách, ako to už bolo urobené v niekoľkých európskych krajinách.

Ilgvars
10 Nepieciešams nodrošināt visu dalībvalstu vienlīdzīgas lemttiesības

Je potrebné zaistiť, aby mali všetky členské štáty rovnaké práva pri rozhodovaní.

Dzintra

Lithuania

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Būtina Europos Parlamento narius rinkti tiesiogiai, o ne pagal partijų sąrašus.

Je potrebné voliť poslancov Európskeho parlamentu priamo a nie na základe straníckych zoznamov.

Gintaras
2 Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Je potrebné uznávať akademické diplomy v celej EÚ.

Karina
3 Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Je potrebné podporovať projekty v oblasti energií z obnoviteľných zdrojov v mestách.

Birute
4 Būtina suteikti socialines garantijas keliaujant visose ES šalyse

Je potrebné poskytovať sociálne záruky cestujúcim vo všetkých krajinách EÚ.

Audronė
5 Būtina suvienodinti kelių eismo taisykles ir kelio ženklus ES

Je potrebné harmonizovať pravidlá cestnej premávky a dopravné značky v celej EÚ.

Wilas Ir Rasa
6 Būtina neprimetinėti neoliberalių moralės normų visoms ES šalims. Savo kultūrinę kryptį šalys renkasi savarankiškai

Je potrebné nevnucovať neoliberálne morálne normy všetkým krajinám EÚ. Krajiny si samy volia svoje kultúrne smerovanie.

Jolanta 39
7 Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Je potrebné zaistiť životnosť vody, vzduchu a životného prostredia pre budúce generácie. Pitná voda sa nemôže stať súkromným majetkom.

Jurga 40
8 Būtina, kad Europos Sąjungos valstybės narės skirtų didesnį dėmesį kultūros vertybių išsaugojimui

Je potrebné, aby členské štáty EÚ venovali väčšiu pozornosť zachovaniu kultúrnych hodnôt.

Rasa
9 Būtina užtikrinti, kad šalys laikytųsi jau esamų ES direktyvų (darbo sauga, higienos normos, aplinkosauga)

Je potrebné zaistiť, aby krajiny dodržiavali existujúce smernice EÚ (bezpečnosť pri práci, hygienické normy, ochrana životného prostredia).

Tomas
10 Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Je potrebné prísnejšie prideľovať peniaze na európske projekty.

DONY

Luxembourg

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Je potrebné uprednostňovať udržateľný rozvoj a dosiahnuť, aby sa stal spoločným základom európskej politiky.

Enzo
2 Il faut une politique qui respecte les droits des citoyens avant ceux des multinationales

Je potrebné mať politiku, ktorá rešpektuje práva občanov pred právami nadnárodných spoločností.

Mugo
3 Il faut protéger les entreprises européennes face à une concurrence mondiale déloyale

Je potrebné chrániť európske spoločnosti pred nekalou globálnou súťažou.

Alberto
4 Il faut plus de transparence dans les décisions au niveau européen

Je potrebné mať väčšiu transparentnosť v rozhodnutiach prijímaných na európskej úrovni.

Delphine 32
5 Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Je potrebné zaistiť, aby sa európske poľnohospodárstvo stalo pre svet vzorom, pokiaľ ide o zdravú, trvalo udržateľnú výrobu bez pesticídov.

Roger
6 Il faut plus de visibilité pour les politiques et les politiciens européens

Je potrebné, aby európski politici boli viditeľnejší.

Luc 30
7 Il faut avoir une fiscalité réaliste pour que l'argent reste en Europe

Je potrebná mať primeranú daň, aby peniaze ostávali v Európe.

Jean-pierre
8 Il faut une Europe plus sociale et moins ultra-libérale, inspirée des modèles efficaces économiquement existants (par ex. en Scandinavie)

Je potrebné mať sociálnejšiu a menej ultraliberálnu Európu, inšpirujúc sa ekonomicky efektívnymi modelmi (napr. v Škandinávii).

Anne 58
9 Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Je potrebné mať obehové hospodárstvo, triedenie odpadu a tvorbu pracovných miest pre menej zručných pracovníkov.

Alexandre
10 Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Je potrebné v celej Európe oddeliť depozitné banky od komerčných bánk, aby sa zaručila bezpečnosť finančných prostriedkov vkladateľov.

Dom

Malta

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Je potrebné pracovať na reformách súdnictva. Je hanbou, že človek musí utratiť celý majetok a stále čakať na očistenie svojho mena.

Maria 59
2 Jenħtieġ housing affordabbli, diċenti u xieraq għal dak li jkun

Je potrebné znovu zaviesť cenovo dostupné, slušné a primerané bývanie.

Ray
3 Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Je potrebné celoplošne zachovávať rovnaké disciplinárne normy v každom ohľade prostredníctvom reálneho uplatňovania.

Louise 60
4 Jenħtieġ li l-paga minima tgħola aktar għax il-ħajja qiegħda tgħola u l-pagi le

Je potrebné zvýšiť minimálnu mzdu, keďže sa zvyšujú životné náklady na rozdiel od našich miezd.

Shakira
5 Jenħtieġ iktar semplifikazzjoni u inqas burokrazija fuq kull livell tal-amministrazzjoni Ewropea.

Je potrebné mať jednoduchšiu a obmedzenejšiu byrokraciu na každej úrovni európskej administratívy.

Reuben Cutajar 36
6 Jenħtieġ li l-mexxejja u t-teknokratiċi Ewropej jinżlu għal-livell tal-poplu u jifhmu l-effetti prattiċi tad-deċiżjonijiet tagħhom.

Je potrebné zaistiť, aby sa európski poprední predstavitelia a technokrati priblížili k ľuďom a pochopili dôsledky svojich činov.

Leonard 39
7 Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Je potrebné poskytnúť našim deťom už od útleho veku dobrú výživu a vštepovať zdravé životné zásady. Tak môžeme prekonať epidémiu obezity.

Jerry 22
8 Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Je potrebné znovu začať používať sklo namiesto plastu, pretože sklo sa môže opätovne používať a dá sa recyklovať.

Rachel
9 Jenħtieġ kontroll fuq il-barranin u l-pagi u s-sigurtà ta' min jħaddimhom

Je potrebné kontrolovať zahraničných zamestnancov a normy ich zamestnávateľov, pokiaľ ide o odmeňovanie a bezpečnosť.

Mario
10 Jenħtieġ li jkun hemm min verament jara l-flus tat-taxxi fejn qedgħin imorru

Je potrebné mať prísny dohľad nad výdavkami verejnej správy z daňových príjmov.

Kri 34

Netherlands

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Er moet ook bij Brusselse ambtenaren inkomstenbelasting worden geheven

Je potrebné zvýšiť daň z príjmu pre úradníkov v Bruseli.

Jan 78
2 Er moet door grote bedrijven belasting betaald worden

Je potrebné uložiť veľkým spoločnostiam ako povinnosť platiť dane.

Jan
3 Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Je potrebné zaviesť lepšiu európsku politiku s cieľom ukončiť problém s plastmi.

E
4 Er moet controle komen op de totstandkoming van EU-gefinancierde projecten in Oost-Europa om corruptie te bestrijden en te beboeten

Je potrebné zaviesť kontrolný systém pre všetky projekty financované z EÚ vo východnej Európe s cieľom bojovať proti korupcii a trestať ju.

Jacqueline
5 Er moet een einde komen aan de verplaatsingen van het Europarlement tussen Brussel en Straatsburg

Je potrebné skončiť so sťahovaním Európskeho parlamentu medzi Bruselom a Štrasburgom.

Jaap 48
6 Er moet scheiding van staat en religie zijn en blijven en slechts 1 gerechtelijke macht per land die dit altijd zal respecteren

Je potrebné oddeliť štát a náboženstvo. Mal by existovať len jeden súdny systém, ktorý to bude vždy rešpektovať.

Edward
7 Er moet transparantie komen over de manier waarop Europarlementariërs hun onkostenvergoeding besteden

Je potrebné zaistiť transparentnosť v tom, na čo míňajú poslanci Európskeho parlamentu svoje príspevky.

Jaap 48
8 Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Je potrebné zaviesť celoeurópsky program recyklácie. Suroviny by sa mali opätovne využívať a nie ničiť.

Mary
9 Er moet openbaarheid komen over hoe vaak en waarover lobbyisten spreken met leden van het parlement

Je potrebné zaistiť transparentnosť v tom, ako často lobisti oslovujú poslancov Európskeho parlamentu a o čom diskutujú.

Harmen
10 Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Je potrebné zaviesť európsky systém nákupu liekov. Farmaceutický priemysel má príliš veľkú moc a môže určovať skutočne vysoké ceny.

Willie Kempe

Poland

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Należy zaprzestać wspierania antydemokratycznych organizacji islamskich kwestionujących europejskie tradycje i wartości liberalne.

Je potrebné skončiť s podporovaním protidemokratických islamských organizácií, ktoré spochybňujú európske tradície a liberálne hodnoty.

Tomasz
2 Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Je potrebné podporovať sebazlepšovanie, podnikanie a prácu na zdokonaľovaní mladých Európanov.

Adrian
3 Należy wprowadzić we wszystkich krajach członkowskich przepis dotyczący imigrantów. Muszą oni pracować by móc mieszkać w krajach Unii

Je potrebné zaviesť povinnosť, že imigranti v EÚ musia byť zamestnaní, ak chcú ostať v krajinách EÚ.

Paweł
4 Należy solidaryzować się w z innymi państwami UE, gdy są w kryzysie jak np. w trakcie pożarów w Szwecji

Je potrebné vždy poskytnúť pomoc iným krajinám EÚ v čase krízy, ako v prípade prírodných požiarov vo Švédsku.

Jacek
5 Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Je potrebné štandardizovať zoznam chránených druhov v celej Európe, aby sa chránili migrujúce druhy.

Szymon
6 Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Je potrebné zvýšiť finančnú podporu vzdelávania, pretože vzdelanejšie spoločnosti sú menej ovplyvniteľné manipuláciou.

Michał
7 Należy mówić i działać w dążeniu do akceptacji osób niepełnosprawnych a nie o tolerancji, to dwa róźne pojęcia.

Je potrebné hovoriť o spoločenskom prijímaní zdravotne postihnutých a podporovať ho, na rozdiel od tolerancie – toto sú dva odlišné pojmy.

Zdzisława 70
8 Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Je potrebné dotovať prechod na obnoviteľné zdroje energie, najmä v krajinách, ktoré v tomto zaostávajú.

Janusz
9 Należy więcej inwestować w rozwój nauki i techniki zamiast płacić gigantyczny socjal bezrobotnym i imigrantom.

Je potrebné viac investovať do výskumu a vývoja namiesto platenia sociálnych príspevkov nezamestnaným a imigrantom.

Filip

Portugal

rank Proposal Translation sk Author Age
1 É necessário que exista mais controlo e auditorias aos fundos entregues aos países.

Je potrebné vykonávať viac kontrol a auditov, pokiaľ ide o financie poskytované krajinám.

Violette 68
2 É necessário que os políticos sejam criminalmente responsáveis pelos seus atos e decisões que tomam em nome do povo.

Je potrebné, aby politici boli trestne zodpovední za svoje činy aj rozhodnutia, ktoré robia v mene občanov.

Fátima
3 É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Je potrebné posilniť ekologické opatrenia v záujme dobrých životných podmienok ľudstva: je to naliehavá záležitosť.

Fernando
4 É necessário critério para definição do ordenado mínimo nacional e que este tenha em conta o custo de vida e sustentabilidade individual.

Je potrebné mať kritériá na definovanie vnútroštátnej minimálnej mzdy, ktorá musí zohľadňovať životné náklady a udržateľnosť jednotlivca.

Carla
5 É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Je potrebné lepšie chrániť obete domáceho násilia.

Rita
6 É necessário que as decisões que dizem respeito a áreas específicas sejam tomadas por quem possui conhecimento teórico-prático da matéria.

Je potrebné, aby rozhodnutia v konkrétnych oblastiach prijímali osoby, ktoré majú teoretické aj praktické znalosti danej problematiky.

Tiago
7 É necessário que os fundos europeus cheguem de facto às empresas/setores de atividade sem comissionistas pelo meio.

Je potrebné zaistiť, aby sa európske financie dostali skutočne do podnikov/priemyselných odvetví bez sprostredkovateľov za províziu.

Paulo
8 É necessário criar um organismo para combate à corrupção que seja mais célere nas investigações e nas acusações.

Je potrebné zriadiť orgán na boj proti korupcii, ktorý bude pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní rýchlejší.

Carlos Mendes 36
9 É necessário acabar com a concorrência fiscal dentro da União Europeia, não permitindo que os estados tenham paraísos fiscais.

Je potrebné ukončiť daňovú konkurenciu v rámci Európskej únie a zakázať krajinám, aby mali daňové raje.

Daniel
10 É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Je potrebné zaviesť rovnaké zdravotné podmienky pre všetkých s cieľom ochrániť dôstojnosť a kvalitu života.

I de Sousa

Romania

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Je potrebné zastaviť odlesňovanie európskych lesov.

Catalin
2 Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Je potrebné investovať do vzdelávania a výskumu.

Martau
3 Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Je potrebné mať potraviny a priemyselné výrobky rovnakej kvality vo všetkých štátoch Európskej únie.

Ionescu
4 Trebuie luate măsuri pentru a preveni și stopa atentatele teroriste la nivelul Europei.

Je potrebné prijať opatrenia na zabránenie a zastavenie teroristických útokov v Európe.

Valentin
5 Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Je potrebné mať rovnaký súbor protikorupčných zákonov v celej Európe.

Adrian
6 Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Je potrebné prijať naliehavé a radikálne opatrenia na zastavenie znečisťovania životného prostredia.

Cristian
7 Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Je potrebné, aby sme mali právo na hospitalizáciu v ktorejkoľvek nemocnici v EÚ hradenú z európskeho zdravotného poistenia.

Ileana
8 Trebuie investit în autostrăzi în țări ca România, pentru ca firmele străine să vină aici și să se echilibreze salariul pentru a nu emigra.

Je potrebné investovať do cestnej siete v krajinách ako Rumunsko a stimulovať tak zahraničné investície a znížiť ekonomickú migráciu.

don
9 Trebuie să existe egalitate și echitate în ceea ce privește drepturile și obligațiile țărilor membre ale UE!

Je potrebné mať rovnosť a spravodlivosť, pokiaľ ide o práva a povinnosti členských štátov EÚ.

Livia
10 Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Je potrebné zaviesť program recyklácie odpadu vo všetkých členských štátoch EÚ.

Marcela

Slovakia

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný materiál namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob.

Ladislav 72
2 Je potrebné prísne trestať vrcholových politikov za ich prešľapy!

Je potrebné prísne trestať vrcholových politikov za ich prešľapy!

Silvester
3 Je potrebné migráciu riešiť už v krajine, kde vzniká.

Je potrebné migráciu riešiť už v krajine, kde vzniká.

Miroslav
4 Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve, aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Vlado
5 Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Gabriela 64
6 Je potrebné zlepšenie ochrany zdravia obyvateľstva prostredníctvom výmeny vedecko-výskumných informácií

Je potrebné zlepšenie ochrany zdravia obyvateľstva prostredníctvom výmeny vedecko-výskumných informácií

Martin
7 Je potrebné, aby občania EÚ boli lepšie oboznamovaní s dianím v Európskom parlamente a v ostatných inštitúciách EÚ.

Je potrebné, aby občania EÚ boli lepšie oboznamovaní s dianím v Európskom parlamente a v ostatných inštitúciách EÚ.

Vladislav 24
8 Je potrebné, aby sa jednotlivé členské štáty navzájom rešpektovali, každý štát aby mal právo na sebaurčenie.

Je potrebné, aby sa jednotlivé členské štáty navzájom rešpektovali, každý štát aby mal právo na sebaurčenie.

Anton
9 Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Michaela 33
10 Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Gusto 45

Slovenia

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Je potrebné reformovať poľnohospodársku politiku, aby mohli poľnohospodári jednoduchšie predávať potraviny a chrániť vidiek.

Roki
2 Moramo skupaj poskrbeti za ljudi s posebnimi potrebami.

Je potrebné sa starať o osoby s osobitnými potrebami.

Filip
3 Moramo navadnim delavcem dvigniti plače, da lahko spodobno in normalno živijo.

Je potrebné zvýšiť platy priemerných zamestnancov, aby mohli viesť dôstojný a normálny život.

Anita
4 Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Je potrebné zaviesť základnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých členských štátoch EÚ.

Marjan
5 Moramo narediti EU proračun transparenten in porabo jasno razvidno vsem prebivalcem EU.

Je potrebné, aby bol rozpočet EÚ transparentný a informácie o výdavkoch jasne viditeľné všetkým občanom EÚ.

Igor
6 Moramo zmanjšati birokracijo.

Je potrebné obmedziť byrokraciu.

andrej
7 Moramo dogajanje v EU na razumljiv način predstaviti mladim.

Je potrebné zrozumiteľne prezentovať vývoj v EÚ mladým ľuďom.

Kaja 18
8 Moramo postaviti domače dobrine na lastni trg s prednostjo pred tujimi.

Je potrebné na našom domácom trhu uprednostňovať domáce výrobky pred zahraničnými.

Tomaž
9 Moramo reorganizirati Evropski parlament, da bo bolje služil državljanom EU.

Je potrebné reorganizovať Európsky parlament, aby lepšie slúžil potrebám občanov EÚ.

Marko
10 Moramo se boriti zoper revščino.

Je potrebné bojovať proti chudobe.

Rado

Spain

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Je potrebné zabezpečiť, aby Európska únia mala spoločnú stratégiu na zmiernenie zmeny klímy.

Miguel
2 Haría falta una información clara y transparente de todos los proyectos y acuerdos en la UE

Je potrebné mať jasné a transparentné informácie o všetkých projektoch a dohodách v Európskej únii.

Salvador 48
3 Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Je potrebné mať lepšie kontrolovaný systém dotácií na overenie toho, či sa všetky finančné pomoci riadne využívajú.

Joan 58
4 Haría falta más transparencia sobre las funciones, salarios y otras prebendas de los eurodiputados

Je potrebné mať väčšiu transparentnosť vo funkciách, platoch a výdavkoch poslancov Európskeho parlamentu.

jesus 79
5 Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Je potrebné mať pre všetky členské štáty povinné európske nariadenie proti korupcii.

Luis Manuel
6 Haría falta una política más centrada en impulsar la investigación científica en medicina y energías renovables

Je potrebné mať viac politík zameraných na vedecký výskum v oblasti medicíny a energií z obnoviteľných zdrojov.

Joan 23
7 Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Je potrebné zaviesť environmentálne politiky pre spoločnosti a ak ich nebudú dodržiavať, mali by im byť uložené sankcie.

Sandra 26
8 Haría falta penalizar a las empresas que no paguen o reconozcan las horas extras de sus empleados

Je potrebné penalizovať spoločnosti, ktoré nepreplácajú alebo neuznávajú nadčasy svojich zamestnancov.

Nuria 34
9 Haría falta proteger debidamente a jubilados y que su poder adquisitivo no caiga por ley

Je potrebné chrániť našich dôchodcov zavedením práva, ktoré by zabránilo poklesu ich kúpnej sily.

Juan ballesteros garcia 61
10 Haría falta armonización fiscal entre todos los estados miembros para evitar la fuga de capitales

Je potrebné mať daňovú harmonizáciu medzi všetkými členskými štátmi, aby sa zabránilo odlivu kapitálu.

Victor

Sweden

rank Proposal Translation sk Author Age
1 Vi måste sänka priserna på tåg så det blir mycket billigare att resa men även att godset blir billigare att frakta med tåg än med lastbil.

Je potrebné znížiť ceny lístkov za vlak, aby bolo cestovanie oveľa lacnejšie a tiež, aby preprava tovaru vlakom bola lacnejšia než kamiónmi.

Christina 69
2 Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Je potrebné pracovať na obmedzení používania antibiotík tak v chove zvierat, ako aj pri liečení ľudí.

pPia
3 Vi måste ge pensionärer som betalat skatt en dräglig pension att leva på

Je potrebné zabezpečiť dôchodcom, ktorí platili dane, dôstojný život na dôchodku.

Leslie
4 Vi måste ha samma skatteregler för alla som jobbar i ett land, jobbar du i ett land betalar du som dom.

Je potrebné mať rovnaké daňové predpisy pre všetkých zamestnancov v krajine, pracujúci by mali platiť rovnaké dane ako všetci ostatní.

Flemming
5 Vi måste ha ökad nyhetsrapportering från EU, så att folket i olika länder är mer medvetna om sin roll i EU och hur besluten påverkar dem.

Je potrebné mať viac správ z EÚ, aby ľudia v rôznych krajinách boli informovaní o svojej role v EÚ a ako ich ovplyvňujú rozhodnutia.

Daniel
6 Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Je potrebné, aby sme aktívnejšie pracovali proti korupcii.

Gustav 20
7 Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Je potrebné pokračovať v „plastovej diéte“, napr. zakázať jednorazové veci a používať biodegradovateľný materiál ako vrecká z kukurice.

Mica
8 Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Je potrebné obmedziť rybolov, aby naše druhy rýb prežili. Je potrebné riadiť sa návrhmi výskumníkov.

Roger
9 Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Je potrebné koordinovať obmedzenia chemických látok, najmä v potravinárskom priemysle.

Reinhold
10 Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Je potrebné podporovať zachovanie našich knižníc a prideľovať im adekvátne prostriedky.

Martin 48