Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation pl Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation pl Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Należy prowadzić recykling odpadów w skuteczny i odpowiedzialny sposób oraz ponownie wykrzystywać cenne surowce.

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Należy wrócić do stosowania szkła zamiast plastiku, ponieważ szkło można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Należy wprowadzić ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw wykorzystujących do produkcji źródła energii odnawialnej.

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Należy zrozumieć znaczenie lasów jako pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Należy rozpowszechnić w europejskich supermarketach opakowania z papieru z recyklingu i biodegradowalnych materiałów jednorazowego użytku.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Należy promować rozwiązania pozwalające zastąpić produkty plastikowe materiałami biodegradowalnymi i opracować system kaucji i zwrotu.

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Należy egzekwować jednolite prawo dla przestępstw przeciwko środowisku, aby chronić zdrowie i ograniczyć outsourcing do pobłażliwych krajów.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Należy prowadzić odpowiedzialną gospodarkę leśną i odtwarzać lasy liściaste. Należy sadzić pięć drzew w miejsce jednego ściętego.

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Należy dopilnować, aby Unia Europejska miała wspólną politykę łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Należy przeciwdziałać planowanemu starzeniu produktów i pakowaniu ich w zbyt wiele opakowań oraz zachęcać do napraw, wymiany i wynajmu.

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Należy lepiej zadbać o czystość wód otaczających Europę i zabezpieczyć je dla przyszłych pokoleń.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Należy wspierać rolnictwo polikulturowe (uprawa warzyw, owoców itp.) na naturalnie przystosowanych do tego obszarach.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Należy inwestować w budowę spalarni odpadów i punktów recyklingu we wszystkich krajach UE, gdzie przetwarzanoby plastik i inne odpady.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Należy faworyzować krajowe produkty i siłę roboczą.

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Należy zachęcać do prowadzenia skoordynowanych działań w obliczu klęsk żywiołowych.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Należy zabronić stosowania glifosatu i innych pestycydów, które niszczą ekosystem i stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Należy nałożyć na sklepy obowiązek radykalnego ograniczenia ilości plastikowych opakowań, w jakich sprzedają swoje produkty.

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Należy zastąpić plastikowe butelki, woreczki i pojemniki materiałami biodegradowalnymi.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Należy promować konsumowanie lokalnych produktów w obrębie społeczności.

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Należy bezwzględnie opodatkować przedsiębiorstwa zanieczyszczające środowisko w ramach przyszłej walki ze zmianami klimatu.

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Należy ustanowić politykę środowiskową dla przedsiębiorstw, a w przypadku jej naruszenia nakładać na przedsiębiorców sankcje.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Należy nałożyć sankcje (kary, podatki) zanieczyszczające środowisko i społecznie nieodpowiedzialne gałęzie przemysłu rolniczego.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Należy jak najszybciej znaleźć skuteczne rozwiązanie problemu nawadniania i zanieczyszczenia gruntów ornych.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Należy w większym stopniu uwzględniać faunę i florę podczas opracowywania i realizowania planów zagospodarowania przestrzennego.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Należy zakazać stosowania przedmiotów jednorazowego użytku i stosować materiały biodegradowalne, jak woreczki produkowane z kukurydzy.

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Należy zatrzymać wylesianie europejskich lasów.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Należy ograniczyć połowy, aby chronić gatunki ryb, kierując się sugestiami naukowców.

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Należy wspierać realizację projektów na rzecz energii odnawialnej w miastach.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Należy zaprzestać nadużywania pestycydów w rolnictwie i wprowadzić prawo przeciwko lobbystom i sprzedawcom takich substancji.

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Należy ustanowić ramy prawne dla przyjaznego środowisku wykorzystania odpadów, w przeciwnym razie powinniśmy nałożyć kary.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Należy ustanowić skuteczniejszą politykę w walce z problemem tworzyw sztucznych.

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Należy priorytetowo traktować zrównoważony rozwój i ustanowić go uniwersalną podstawą polityki unijnej.

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Należy inwestować więcej środków w usuwanie zanieczyszczeń z mórz i oceanów.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Należy zwielokrotnić wysiłki na rzecz ochrony środowiska naturalnego. To kwestia niecierpiąca zwłoki.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Należy w trybie pilnym podjąć radykalne działania w celu zatrzymania dalszego zanieczyszczania powietrza!

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej UE, aby zapewnić ochronę gatunkom migrującym.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Należy nadać ochronie środowiska najwyższy priorytet i działać na większą skalę. Inaczej doszczętnie zniszczymy naszą planetę.

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Należy zreformować politykę rolną, aby ułatwić rolnikom sprzedaż żywności i chronić obszary wiejskie.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Należy postrzegać ochronę środowiska jako ochronę naszych siedlisk – i to w przypadku każdej podejmowanej decyzji!

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach z ograniczonymi możliwościami w tym zakresie.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Należy powrócić do rozwijania energetyki jądrowej.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Należy zadbać o czystość zasobów wodnych, powietrza i środowiska dla przyszłych pokoleń. Woda pitna nie może być własnością prywatną.

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Należy chronić nasze zasoby wodne, a ramowa dyrektywa wodna nie może podlegać interesom ekonomicznym.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Należy ustanowić ogólnoeuropejski program recyklingu. Surowce należy wykorzystywać ponownie, a nie marnować.

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Należy wyeliminować niepotrzebne plastikowe opakowania z supermarketów.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Należy wdrożyć program recyklingu we wszystkich państwach członkowskich UE.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Należy w większym stopniu integrować projekty architektoniczne z naturą i zazieleniać miasta. Zamiast betonowej dżungli – miejskie ogrody.

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Należy wyeliminować hodowlę przemysłową, a tym samym zakończyć torturowanie zwierząt.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Należy przeciwdziałać planowanemu starzeniu produktów. Naprawy powinny być łatwe, a części zamienne dostępne dłużej!

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Należy wspierać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ułatwić do nich dostęp, aby zmniejszyć zanieczyszczenie atmosfery.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Należy pozwolić wszystkim krajom rozwijać własne programy zależnie od położenia geograficznego i dostępu do odnawialnych źródeł energii.

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Należy ustanowić spójne i przewidujące surowe kary prawo chroniące środowisko naturalne.

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Należy opracować politykę ochrony przyrody i ograniczyć ilość stosowanych opakowań i tworzyw sztucznych.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Należy sprawić, aby europejskie rolnictwo stanowiło wzór dla świata pod względem zdrowia, zrównoważonego rozwoju i wolności od pestycydów.

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Należy zapewnić większą przejrzystość naszego śladu węglowego za pomocą dokładniejszych źródeł danych.

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Należy zapewnić, że towary eksploatacyjne są trwałe, a ich części składowe wymienne.

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Należy prowadzić gospodarkę obiegu zamkniętego, segregować odpady i tworzyć miejsca pracy dla słabiej wykwalifikowanych pracowników.

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation pl Author Age

health

Country Proposal Translation pl Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Należy zadbać o właściwe żywienie dzieci i od wczesnych lat uczyć je zasad zdrowego życia. To pozwoli walczyć z epidemią otyłości.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Należy zapewnić skoordynowane wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Należy zapewnić każdemu pacjentowi onkologicznemu lub cierpiącemu na inne bardziej specyficzne choroby indywidualne wsparcie ze strony UE.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Należy każdemu obywatelowi UE zapewnić opiekę medyczną w krajach członkowskich poprzez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Należy promować edukację w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Należy stworzyć wspólny rynek leków, aby móc wynegocjować niższe ceny z dużymi przedsiębiorstwami farmaceutycznymi.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Należy zabronić stosowania glifosatu i innych pestycydów, które niszczą ekosystem i stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Należy dążyć do ograniczenia stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt i służbie zdrowia.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Należy zabronić fabrykom stosowania substancji będących związkami endokrynnie czynnymi.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Należy wprowadzić dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w całej Europie.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Należy ujednolicić ograniczenia w stosowaniu chemikaliów, szczególnie w przemyśle spożywczym.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Należy zapewnić osobom niepełnosprawnym większe możliwości komunikacji z resztą świata.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Należy wprowadzić prawo do otrzymania pomocy medycznej w dowolnym szpitalu na terenie UE opłacane z Europejskiego Funduszu Zdrowia.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Należy zapewnić wszystkim ludziom taki sam dostęp do opieki medycznej, aby zagwarantować im godne warunki życia.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Należy wprowadzić podstawową opiekę zdrowotną we wszystkich państwach członkowskich UE.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Należy zapewnić większą niezależność lokalnych rynków spożywczych i zadbać o to, aby produkowały zdrowszą, tańszą żywność.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Należy uczyć dzieci zdrowego odżywiania i skąd pochodzi żywność. Powinny być świadome jej wartości (mięso itp.).

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Należy przeznaczać więcej środków na służbę zdrowia.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Należy stworzyć europejski system zaopatrywania w leki. Przemysł farmaceutyczny ma zbyt duże wpływy i może zawyżać ceny.

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Należy postawić zdrowie ponad interesem przemysłu chemicznego, który powinien zagwarantować bezpieczeństwo swoich produktów dla środowiska.

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Należy sprawić, aby europejskie rolnictwo stanowiło wzór dla świata pod względem zdrowia, zrównoważonego rozwoju i wolności od pestycydów.

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Należy obniżyć ceny leków, tak aby stać było na nie osoby mniej zamożne i starsze.

Reno

taxation

Country Proposal Translation pl Author Age

education

Country Proposal Translation pl Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Należy zadbać o właściwe żywienie dzieci i od wczesnych lat uczyć je zasad zdrowego życia. To pozwoli walczyć z epidemią otyłości.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

Należy oprzeć edukację na indywidualnym rozwoju i umiejętnościach. Każdy jest wyjątkowy i może wiele osiągnąć.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Należy promować edukację w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Należy zapewnić każdemu dziecku dostęp do wysokiej jakości edukacji bez konieczności zakupu stale drożejących podręczników.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Należy uznawać dyplomy uniwersyteckie w całej UE.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Należy inwestować w edukację i badania naukowe.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Należy zapewnić dzieciom prawo i dostęp do edukacji. Obranie nowego kierunku wymaga kompromisów w przyszłości.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Należy udoskonalić system edukacji we wszystkich krajach UE, przede wszystkim inwestując w infrastrukturę i szkolenia.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Należy zachęcać do utrzymywania bibliotek i przeznaczać odpowiednie środki na ich prowadzenie.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Należy zadbać o zwiększenie świadomości finansowej obywateli UE.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Należy wspierać dalekosiężne rozwiązania w edukacji, naukę języka, innowacyjność i pomoc dla rodzin.

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację. Im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Należy stworzyć programy wymiany w pracy dla młodych specjalistów zaraz po ukończeniu studiów.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Należy inwestować więcej w edukację dzieci i tym samym w znaczącą przyszłość.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Należy zmienić program nauczania w szkołach, tak aby dzieci spędzały więcej czasu kreatywnie, a budynki szkolne były bezpieczniejsze.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation pl Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Należy zakazać połowu ryb metodą trałowania, za pomocą prądu i materiałów wybuchowych oraz z użyciem nawigacji satelitarnej.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Należy przekazywać resztki jedzenia osobom potrzebującym. Każdego roku w UE marnują się miliony ton żywności.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Należy wspierać rolnictwo polikulturowe (uprawa warzyw, owoców itp.) na naturalnie przystosowanych do tego obszarach.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Należy zaktualizować wspólną politykę rolną (CAP) tak, aby wspierać gospodarstwa rodzinne i odebrać dopłaty międzynarodowym korporacjom.

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Należy wdrożyć ujednolicone standardy dobrostanu zwierząt i wspólną strategię ograniczania okrucieństwa wobec zwierząt i ich zaniedbywania.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Należy zabronić stosowania glifosatu i innych pestycydów, które niszczą ekosystem i stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Należy ustandaryzować politykę dofinansowań dla rolnictwa, tak aby wszystkich rolników w UE obowiązywały jednakowe zasady.

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Należy jak najszybciej znaleźć skuteczne rozwiązanie problemu nawadniania i zanieczyszczenia gruntów ornych.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Należy ograniczyć połowy, aby chronić gatunki ryb, kierując się sugestiami naukowców.

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Należy zaprzestać nadużywania pestycydów w rolnictwie i wprowadzić prawo przeciwko lobbystom i sprzedawcom takich substancji.

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Należy zreformować politykę rolną, aby ułatwić rolnikom sprzedaż żywności i chronić obszary wiejskie.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Należy wyeliminować hodowlę przemysłową, a tym samym zakończyć torturowanie zwierząt.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Należy utrzymać jednakowo wysokie standardy jakości wobec wszystkich importerów w UE.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Należy zachęcać młodych rolników do pracy, aby zwiększać produkcję rolną i eksport.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Należy sprawić, aby europejskie rolnictwo stanowiło wzór dla świata pod względem zdrowia, zrównoważonego rozwoju i wolności od pestycydów.

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation pl Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Należy oznaczać żywność etykietami z informacją o pochodzeniu surowców, a nie tylko gotowego produktu, aby zapobiegać oszustwom spożywczym.

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Należy przeciwdziałać planowanemu starzeniu produktów i pakowaniu ich w zbyt wiele opakowań oraz zachęcać do napraw, wymiany i wynajmu.

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Należy promować konsumowanie lokalnych produktów w obrębie społeczności.

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Należy ujednolicić ograniczenia w stosowaniu chemikaliów, szczególnie w przemyśle spożywczym.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Należy ujednolicić standardy jakościowe dla żywności i poszczegółnych gałęzi przemysłu we wszystkich państwach członkowskich.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Należy oddawać nadmiar żywności potrzebującym zamiast ją wyrzucać.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Należy wyeliminować niepotrzebne plastikowe opakowania z supermarketów.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Należy przeciwdziałać planowanemu starzeniu produktów. Naprawy powinny być łatwe, a części zamienne dostępne dłużej!

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Należy utrzymać jednakowo wysokie standardy jakości wobec wszystkich importerów w UE.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Należy przekazywać resztki jedzenia z supermarketów osobom potrzebującym.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Należy oferować w sklepach dyskontowych więcej produktów regionalnych.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Należy zapewnić, że towary eksploatacyjne są trwałe, a ich części składowe wymienne.

Laura

migrations

Country Proposal Translation pl Author Age

employment

Country Proposal Translation pl Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation pl Author Age

justice

Country Proposal Translation pl Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Należy przeprowadzić reformę sądownictwa. Oczyszczenie czyjegoś imienia nie może kosztować fortuny i trwać w nieskończoność.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Należy ustrzymywać ścisłe standardy we wszystkich dziedzinach poprzez realistyczne egzekwowanie przepisów.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Należy surowo karać każdy przypadek korupcji.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Należy nałożyć na wszystkie państwa członkowskie obowiązek stosowania się do europejskich przepisów antykorupcyjnych.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Należy podejmować bardziej intensywne działania przeciwko korupcji.

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Należy ujednolicić przepisy antykorupcyjne w całej Europie.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Należy lepiej chronić ofiary przemocy domowej.

Rita

research

Country Proposal Translation pl Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation pl Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation pl Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Należy wprowadzić scentralizowany nadzór bankowy z jednakowymi zasadami dla wszystkich państw członkowskich.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Należy wdrożyć lepiej kontrolowany system dotacji, aby mieć pewność, że pomoc finansowa zostaje właściwie spożytkowana.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Należy zobowiązać banki do płacenia podatku dochodowego w kraju, w którym prowadzą działalność.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Należy bardziej precyzyjnie rozdzielać fundusze na realizację projektów europejskich.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Należy kontrolować banki i przedsiębiorstwa międzynarodowe poprzez obowiązek zagwarantowania przejrzystości prowadzonych działań.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Należy zarządzać bankami depozytowymi i komercyjnymi w Europie tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo środków deponentów.

Dom