Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation lv Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation lv Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Nepieciešams rūpēties, lai atkritumi tiktu pārstrādāti atbilstošā un atbildīgā veidā, un jāspēj atkārtoti izmantot vērtīgus izejmateriālus.

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Nepieciešams atsākt plastmasas vietā lietot stiklu, jo stiklu var lietot atkārtoti, un tas ir pārstrādājams.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Nepieciešams veicināt nodokļu atvieglojumus uzņēmumiem, kas savos ražošanas ciklos izmanto atjaunojamās enerģijas avotus.

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Nepieciešams apzināties mežu kā oglekļa dioksīda piesaistītājsistēmas nozīme.

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Nepieciešams Eiropas lielveikalos sekmēt pārstrādājama papīra iepakojuma un bioloģiski noārdāma vienreizlietojamā iepakojuma izplatīšanu.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Nepieciešams veicināt plastmasas produktu nomaiņu ar bioloģiski noārdāmiem risinājumiem, kā arī iepakojumu depozītu nodošanas sistēmas.

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Nepieciešams piemērot kopīgus likumus par noziegumiem pret vidi, aizsargājot veselību un novēršot ārpakalpojumu meklēšanu citās valstīs.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Nepieciešams, atbilstoši apsaimniekojot, aizsargāt mežus un atjaunot lapu koku mežus. Katra nocirsta koka vietā jāiestāda pieci jauni koki.

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Nepieciešams nodrošināt, ka Eiropas Savienībai ir vienota stratēģija klimata pārmaiņu mazināšanā.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Nepieciešams cīnīties pret ieplānotu nolietojumu, atkritumiem un pārmērīgu iepakojumu un jāveicina labošana, apmaiņa un aizdošana.

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Nepieciešams nodrošināt, ka ūdeņi visā Eiropā tiek labāk apsaimniekoti un nākamajām paaudzēm tiek saglabāta to ilgtspēja.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Nepieciešams atbalstīt polikultūru lauksaimniecību (dārzeņu augkopība, augļkopība u. c.) dabiski piemērotās teritorijās.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Nepieciešams investēt sadedzināšanas un pārstrādes centros katrā ES valstī, kuros pārstrādā plastmasu un citus atkritumu veidus.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Nepieciešams dot priekšroku savas valsts produktiem un darba spēkam.

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Nepieciešams veicināt koordinētību, saskaroties ar dabas katastrofām.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Nepieciešams aizliegt glifosāta un citu tādu pesticīdu lietošanu, kas iznīcina ekosistēmu un ir ļoti bīstami cilvēka veselībai.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Nepieciešams noteikt, ka veikaliem obligāti krasi jāsamazina viņu pārdoto produktu plastmasas iepakojums.

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Nepieciešams izmantot bioloģiski noārdāmus materiālus, nevis plastmasas pudeles, maisiņus un traukus.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Nepieciešams veicināt vietējās produkcijas patēriņu, izmantojot ciešus tīklojumus.

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Nepieciešams piemērot nodokļus uzņēmumiem, kas piesārņo vidi. Tas ir viens veids, kā nepieļaut nākotnes klimata briesmas.

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Nepieciešams izveidot uzņēmumu vides politiku, un, ja uzņēmumi šo politiku neievēro, tiem jāpiemēro sankcijas.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Nepieciešams noteikt sankcijas (naudas sodus, nodokļus) piesārņojumu radošām un sociāli bezatbildīgām lauksaimniecības nozarēm.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Nepieciešams atrast ātru un efektīvu risinājumu ūdens un aramzemes piesārņojuma problēmai.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Nepieciešams, sagatavojot un īstenojot zemes izmantošanas plānus, ņemt vērā savvaļas dzīvnieku vajadzības.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Nepieciešams aizliegt plastmasas vienreizlietojamus priekšmetus; to vietā jāizmanto bioloģiski sadalāmi materiāli, piem., kukurūzas maisi.

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Nepieciešams izbeigt Eiropas mežu izciršanu.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Nepieciešams samazināt zvejniecību, lai ļautu izdzīvot mūsu zivju sugām. Nepieciešams ievērot zinātnieku ieteikumus.

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Nepieciešams atbalstīt atjaunojamās enerģijas projektus pilsētās.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Nepieciešams pārtraukt pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā, un šo preparātu lobētāju un izplatītāju darbība jāpasludina par nelikumīgu.

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Nepieciešams izveidot tiesisku regulējumu ekoloģiski ilgtspējīgai atkritumu izmantošanai; pretējā gadījumā jāuzliek naudas sodi.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Nepieciešams izveidot labāku Eiropas politiku, lai atrisinātu plastmasas problēmu.

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Nepieciešams ilgtspējīgu attīstību izvirzīt par prioritāti un noteikt to par Eiropas politikas kopīgu pamatu.

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Nepieciešams noteikt, ka Eiropai jāiegulda līdzekļi pētniecībā, lai attīrītu piesārņotās jūras un okeānus.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Nepieciešams steidzami pastiprināt pasākumus vides jomā attiecībā uz cilvēces labklājību.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Nepieciešams veikt steidzamus un radikālus pasākumus, lai apturētu vides piesārņošanu!

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Nepieciešams visā ES standartizēt aizsargājamo sugu sarakstu, lai aizsargātu migrējošās sugas.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Nepieciešams noteikt vides aizsardzību par 1. prioritāti un pastiprināt to. Ja nebūs veselīga vide, mēs uz šīs zemes ilgi neizdzīvosim.

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Nepieciešams reformēt lauksaimniecības politiku, lai lauksaimniekiem atvieglotu pārtikas pārdošanu un aizsargātu lauku vidi.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Nepieciešams, pieņemot ikvienu lēmumu, ņemt vērā apkārtējās vides kā mūsu dzīvotnes aizsardzību!

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Nepieciešams subsidēt pāreju uz atjaunojamās enerģijas avotiem, it īpaši valstīs, kurās ir mazākas iespējas to izdarīt.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Nepieciešams atgriezties pie kodolenerģijas attīstīšanas.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Nepieciešams nodrošināt nākamajām paaudzēm ūdens, gaisa un vides ilgtermiņa pastāvēšanu. Dzeramais ūdens nedrīkst būt privātīpašums.

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Nepieciešams aizsargāt mūsu ūdeņus. Nepieciešams nodrošināt, ka netiek kavēta Ūdens pamatdirektīvas izpilde ekonomisku interešu dēļ.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Nepieciešams izveidot Eiropas mēroga pārstrādes programmu. Nepieciešams atkārtoti izmantot izejmateriālus, nevis tos iznīcināt.

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Nepieciešams aizliegt nevajadzīgu plastmasas iepakojumu lielveikalos.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Nepieciešams visās ES dalībvalstīs ieviest atkritumu pārstrādes programmu.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Nepieciešams arhitektūras projektos iekļaut dabu, lai pilsētas kļūtu zaļas. Nevis betona tuksneši, bet gan pilsētu dārzi.

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Nepieciešams nodrošināt, ka vairs netiek pieļauta intensīvā lauksaimniecība un līdz ar to turpmāka dzīvnieku mocīšana.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Nepieciešams apkarot uzņēmumu ieplānoto nolietojumu. Izstrādājumiem jābūt viegli remontējamiem, un rezerves daļām ilgāk pieejamām!

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Nepieciešams atbalstīt atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanu un padarīt tos visiem pieejamus, tādējādi samazinot atmosfēras piesārņojumu.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Nepieciešams katrai valstij izstrādāt savas programmas, balstoties uz ģeogrāfisko stāvokli un pieejamajiem atjaunojamās enerģijas avotiem.

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Nepieciešams ieviest likumus, kas aizsargā dabisko vidi, panākot saskaņotību un stingras sankcijas.

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Nepieciešams izstrādāt dabas saglabāšanas politiku un samazināt iepakojuma un plastmasas lietojumu.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Nepieciešams nodrošināt, ka Eiropas lauksaimniecība kļūst par paraugu veselīguma, ilgtspējas un pesticīdu nepiesārņotas produkcijas ziņā.

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Nepieciešams palielināt mūsu “oglekļa dioksīda pēdas” pārredzamību, izmantojot labākus un uzticamākus informācijas avotus.

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Nepieciešams nodrošināt, ka patēriņa preces ir ilgstoši lietojamas un to detaļas ir nomaināmas.

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Nepieciešams veicināt “aprites ekonomiku”, atkritumu šķirošanu un darbavietu radīšanu mazāk kvalificētiem strādniekiem.

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation lv Author Age

health

Country Proposal Translation lv Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Nepieciešams nodrošināt, ka mūsu bērni jau no agras bērnības saņem labu uzturu un ievēro veselīgu dzīvesveidu, novēršot aptaukošanos.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Nepieciešams nodrošināt, ka Eiropas Savienībā tiek saskaņota palīdzība cilvēkiem ar invaliditāti.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Nepieciešams nodrošināt, ka visi onkoloģisko un citu specifiskāku slimību pacienti var saņemt individuālu atbalstu no ES.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Nepieciešams nodrošināt medicīnisko aprūpi jebkurā ES dalībvalstī ikvienam ES pilsonim, kam ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Nepieciešama izglītošana par seksuāli transmisīvām slimībām.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Nepieciešams izveidot kopēju zāļu un medikamentu tirgu, lai ar lielajiem farmācijas uzņēmumiem vienotos par zemākām cenām.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Nepieciešams aizliegt glifosāta un citu tādu pesticīdu lietošanu, kas iznīcina ekosistēmu un ir ļoti bīstami cilvēka veselībai.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Nepieciešams strādāt pie antibiotiku lietojuma samazināšanas gan dzīvnieku audzēšanā, gan medicīnā.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Nepieciešams aizliegt rūpnīcām izmantot endokrīno sistēmu ietekmējošas ķīmiskas vielas.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Nepieciešams ieviest bezmaksas veselības aprūpi visā Eiropā.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Nepieciešams savstarpēji saskaņot ķimikāliju lietošanas ierobežojumus, it īpaši pārtikas nozarē.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Nepieciešams uzlabot cilvēku ar invaliditāti iespējas sazināties ar pārējo pasauli.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Nepieciešams nodrošināt tiesības tikt hospitalizētam jebkurā ES slimnīcā, ko apmaksā Eiropas veselības apdrošināšana.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Nepieciešams izveidot vienādas veselības aizsardzības prasības, tādējādi visiem nodrošinot vienādu cieņu un dzīves kvalitāti.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Nepieciešams visās ES valstīs ieviest pamata veselības aprūpi.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Nepieciešams nodrošināt, ka vietējie pārtikas tirgi ir neatkarīgi un ražo veselīgāku, cenu ziņā pieejamāku pārtiku.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Nepieciešams bērniem mācīt par veselīgu uzturu un pārtikas izcelsmi. Viņiem jāapzinās to vērtība (gaļas u. c.).

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Nepieciešams vairāk naudas iedalīt veselības aprūpes sistēmai.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Nepieciešams izveidot Eiropas sistēmu medikamentu iepirkumiem. Farmācijas nozare ir pārāk varena, un tā var noteikt ļoti augstas cenas.

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Nepieciešams nodrošināt, ka veselība ir prioritārāka par, piem., ķīmijas nozari, un ķīmijas nozarei jāgarantē, ka produkti nav kaitīgi videi

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Nepieciešams nodrošināt, ka Eiropas lauksaimniecība kļūst par paraugu veselīguma, ilgtspējas un pesticīdu nepiesārņotas produkcijas ziņā.

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Nepieciešams samazināt zāļu cenas, lai tos varētu atļauties nabadzīgākie iedzīvotāji un vecāki ļaudis.

Reno

taxation

Country Proposal Translation lv Author Age

education

Country Proposal Translation lv Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Nepieciešams nodrošināt, ka mūsu bērni jau no agras bērnības saņem labu uzturu un ievēro veselīgu dzīvesveidu, novēršot aptaukošanos.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

Nepieciešams, lai mūsu izglītības pamatā būtu katra indivīda izaugsme un prasmes, un katra cilvēka spējas radīt izmaiņas.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Nepieciešama izglītošana par seksuāli transmisīvām slimībām.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Nepieciešams nodrošināt atbilstošu un kvalitatīvu izglītību katram bērnam, neliekot maksāt arvien pieaugošo maksu par mācību grāmatām.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Nepieciešams visā Eiropā atzīt iegūtos akadēmiskos diplomus.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Nepieciešams ieguldīt līdzekļus izglītībā un pētniecībā.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Nepieciešams katram bērnam nodrošināt audzināšanu un tiesības uz izglītību. Nepieciešams, lai katram jauninājumam būtu jauna jēga.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Nepieciešams modernizēt izglītības sistēmu visās ES valstīs, galvenokārt modernizējot infrastruktūru un mācību kursus.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Nepieciešams veicināt Eiropas jauniešu pašpilnveidošanos, uzņēmējdarbību un darbu savas situācijas uzlabošanā.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Nepieciešams veicināt mūsu bibliotēku saglabāšanu un jāpiešķir tām atbilstoši līdzekļi.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Nepieciešams uzlabot zināšanas par finansēm.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Nepieciešams atbalstīt tālejošus pasākumus izglītības, valodu apmācības, inovāciju un ģimenēm sniegtā atbalsta jomā.

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Nepieciešams palielināt finansiālo atbalstu izglītībai, jo izglītotākas sabiedrības ir grūtāk manipulējamas.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Nepieciešams izveidot jauno speciālistu darba apmaiņas programmas, kurās viņi varētu iesaistīties pēc universitātes beigšanas.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Nepieciešams vairāk ieguldīt bērnu izglītībā un tādējādi arī pilnvērtīgā nākotnē.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Nepieciešams mainīt skolu darba plānus, lai bērni var radošāk pavadīt laiku un lai ēkas ir drošākas.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation lv Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Nepieciešams zvejošanā aizliegt traļu, elektrības, spridzināšanas un satelītu izmantošanu.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Nepieciešams nodrošināt pārtikas atlikumu ziedošanu, jo katru gadu ES bezjēdzīgi tiek izmests miljoniem tonnu pārtikas atlikumu.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Nepieciešams atbalstīt polikultūru lauksaimniecību (dārzeņu augkopība, augļkopība u. c.) dabiski piemērotās teritorijās.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Nepieciešams pārskatīt lauksaimniecības politiku, atbalstot vietējās ģimeņu saimniecības un atņemot subsīdijas starptautiskajiem uzņēmumiem.

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Nepieciešams ieviest ES dzīvnieku labturības standartu un politikas stratēģiju, samazinot nežēlību pret dzīvniekiem un to pamešanu novārtā.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Nepieciešams aizliegt glifosāta un citu tādu pesticīdu lietošanu, kas iznīcina ekosistēmu un ir ļoti bīstami cilvēka veselībai.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Nepieciešams vienādot lauksaimniecības subsīdiju politiku, lai Lauksaimniekiem visā ES nodrošinātu līdzvērtīgus darba apstākļus.

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Nepieciešams atrast ātru un efektīvu risinājumu ūdens un aramzemes piesārņojuma problēmai.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Nepieciešams samazināt zvejniecību, lai ļautu izdzīvot mūsu zivju sugām. Nepieciešams ievērot zinātnieku ieteikumus.

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Nepieciešams pārtraukt pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā, un šo preparātu lobētāju un izplatītāju darbība jāpasludina par nelikumīgu.

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Nepieciešams reformēt lauksaimniecības politiku, lai lauksaimniekiem atvieglotu pārtikas pārdošanu un aizsargātu lauku vidi.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Nepieciešams nodrošināt, ka vairs netiek pieļauta intensīvā lauksaimniecība un līdz ar to turpmāka dzīvnieku mocīšana.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Nepieciešams saglabāt tos pašus augstos kvalitātes standartus, kas ES noteikti importētājiem.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Nepieciešams motivēt jaunos lauksaimniekus, lai paaugstinātu ražošanu un eksportu.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Nepieciešams nodrošināt, ka Eiropas lauksaimniecība kļūst par paraugu veselīguma, ilgtspējas un pesticīdu nepiesārņotas produkcijas ziņā.

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation lv Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Nepieciešams ieviest pārtikas produktu marķējumu, kurā norādīta arī izejvielu, nevis tikai galaproduktu izcelsme, lai novērstu krāpšanu.

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Nepieciešams cīnīties pret ieplānotu nolietojumu, atkritumiem un pārmērīgu iepakojumu un jāveicina labošana, apmaiņa un aizdošana.

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Nepieciešams veicināt vietējās produkcijas patēriņu, izmantojot ciešus tīklojumus.

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Nepieciešams savstarpēji saskaņot ķimikāliju lietošanas ierobežojumus, it īpaši pārtikas nozarē.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Nepieciešams nodrošināt vienādu pārtikas un rūpniecības produktu kvalitāti visās Eiropas Savienības valstīs.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Nepieciešams nodrošināt, ka mēs pāri palikušo pārtiku apņēmīgāk ziedojam, nevis izmetam.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Nepieciešams aizliegt nevajadzīgu plastmasas iepakojumu lielveikalos.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Nepieciešams apkarot uzņēmumu ieplānoto nolietojumu. Izstrādājumiem jābūt viegli remontējamiem, un rezerves daļām ilgāk pieejamām!

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Nepieciešams saglabāt tos pašus augstos kvalitātes standartus, kas ES noteikti importētājiem.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Nepieciešams ziedot lielveikalu pārtikas atlikumus tiem, kuriem tie būtu noderīgi.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Nepieciešams piedāvāt vairāk vietējā reģiona izcelsmes produktu mazcenu preču veikalos.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Nepieciešams nodrošināt, ka patēriņa preces ir ilgstoši lietojamas un to detaļas ir nomaināmas.

Laura

migrations

Country Proposal Translation lv Author Age

employment

Country Proposal Translation lv Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation lv Author Age

justice

Country Proposal Translation lv Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Nepieciešams strādāt pie tiesu sistēmas reformām. Lai atgūtu savu labo vārdu, nevajadzētu iztērēt vesela bagātību un gaidīt veselu mūžību.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Nepieciešams visās dalībvalstīs visos aspektos uzturēt vienādus disciplīnas standartus, pielietojot reālas izpildes prasības.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Nepieciešams stingri sodīt par katru korupcijas gadījumu.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Nepieciešama obligāta Eiropas korupcijas apkarošanas regula, kas attiektos uz visām dalībvalstīm.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Nepieciešams aktīvāk apkarot korupciju.

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Nepieciešams nodrošināt vienādu pretkorupcijas likumu kopumu visā Eiropā.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Nepieciešams palielināt no vardarbības ģimenē cietušo aizsardzība.

Rita

research

Country Proposal Translation lv Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation lv Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation lv Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Nepieciešams nodrošināt centralizētu banku uzraudzību ar visām valstīm kopējiem noteikumiem.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Nepieciešama kontrolētāka subsīdiju sistēma, kas ļautu pārbaudīt, vai visa finansiālā palīdzība tiek atbilstoši izlietota.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Nepieciešams panākt, lai banka maksātu uzņēmuma ieņēmuma nodokli valstī, kurā tā veic uzņēmējdarbību.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Nepieciešams nodrošināt, ka precīzāk tiek piešķirta nauda Eiropas projektiem.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Nepieciešams uzraudzīt bankas un starptautiskus uzņēmumus, izmantojot to pārredzamības pienākumu un tādējādi nodrošinot pienācīgu kontroli.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Nepieciešams visā Eiropā atdalīt noguldījumu bankas no komercbankām, tādējādi garantējot noguldītāju līdzekļu drošību.

Dom