Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation et Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation et Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

On vaja hoolitseda jäätmete ringlussevõtu eest nuetekohasel ja vastutustundlikul viisil ning suuta taaskasutada väärtuslikke tooraineid.

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

On vaja alustada taas plastiku asemel klaasi kasutamist, kuna klaasi saab taaskasutada ja see on ringlussevõetav.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

On vaja edendada maksusoodustusi ettevõtetele, kes kasutavad tootmistsüklites taastuvaid energiaallikaid

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

On vaja mõista metsade kui süsiniku neeldajate tähtsust.

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

On vaja toetada ringlussevõetud paberpakendite ja biolagunevate ühekordselt kasutatavate toodete kasutamist supermarketites.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

On vaja asendada plasttooted biolagunevate lahenduste ja hoiustamis-tagastamissüsteemidega.

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

On vaja jõustada ühised keskkonnakuritegude vastased seadused, et kaitsta meie tervist ja takistada allhankeid leebematest riikidest.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

On vaja kaitsta metsi hea haldamisega ning me peaksime taaslooma lehtmetsad. Iga langetatud puu asemele tuleks istutada viis puud.

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

On vaja tagada, et Euroopa Liidul on ühine strateegia kliimamuutuste leevendamiseks.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

On vaja võidelda planeeritud kasutusea, jäätmete ja liigse pakendamise vastu ning edendada parandamist, väljavahetamist ja väljalaenutamist.

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

On vaja tagada, et Euroopat ümbitsevate vete eest hoolitsetakse paremini ning hoitakse kestlikena tulevaste põlvkondade jaoks.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

On vaja toetada polükultuuride põllumajanduslikku tootmist (köögivilja-, puuviljakasvatus) looduslikult sobivates piirkondades.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

On vaja investeerida põetamis- ja ringlussevõtukeskustesse igas ELi riigis, kus plastikut ja muud liiki jäätmeid ringlusse võetakse.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

On vaja soosida kohalikke tooteid ja kohalikku tööjõudu.

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

On vaja toetada koordineerimist loodusõnnetustega kokkupuutumisel.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

On vaja keelata glüfosaadi ja teiste pestitsiidide kasutamine, mis hävitavad ökosüsteemi ja on inimtervisele äärmiselt ohtlikud.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

On vaja kohustada poode vähendama oluliselt müüdavate toodete plstpakendeid.

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

On vaja leida plastpudelite, kilkottideja plastkonteinerite asemel biolagunevaid materjale.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

On vaja ergutada tihedalt seotud vürgustike kaudu kohalike toodete tarbimist.

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

On vaja kindlasti maksustada saastavad ettevõtted ühe viisina, kuidas võidelda tulevase kohutava kliimaolukorra vastu.

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

On vaja kehtestada äriühingute keskkonnapoliitika ning kui nad seda ei järgi, tuleks neid karistada.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

On vaja sanktsioneerida (trahvid, maksud) saastavad ja sotsiaalselt vastutustundetud põllumajanduslikud tööstusharud.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

On vaja leida kiire ja tõhus lahendus brobleemile seoses veega ja haritava maa saastatusega.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

On vaja võtta rohkem arvesse floora fa fauna vajadusi, koostades ja rakendades asendiplaane.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

On vaja jääda nn plastikudieedile, nt keelustada ühekordselt kasutatavad tooted ja kasutada biolagunevat materjali, nt maisist "kilekotte".

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

On vaja lõpetada Euroopa metsade hävitamine.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

On vaja vähendada püügitegevust, et meie kalaliigid ellu jääksid. Me peaksime järgima teadlaste soovitusi.

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

On vaja toetada taastuvenergia projekte linnades.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

On vaja lõpetada pestitsiidide liigne kasutamine põllumajanduses ja võtta vastu nende toodete lobistide ja vahendajate vastased seadused.

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

On vaja kehtestada õigusraamistik jäätmete ökoloogiliselt kestliku kasutamise jaoks. Vastasel juhul tuleks määrata trahvid.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

On vaja kehtestada parem Euroopa poliitika, et lõpetada plastikuprobleem.

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

On vaja seada prioriteediks kestlik areng ja teha sellest Euroopa poliitika ühine alus.

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

On vaja investeerida teadusuuringutesse, et saastatud mered ja ookenid puhtaks teha.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

On vaja tugevdada keskkonnameetmeid inimkonna heaolu nimel. See on kiireloomuline küsimus.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

On vaja võtta radikaalsed meetmed, et lõpetada keskkonna saastamine.

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

On vaja standardida kaitstud liikide nimistu ELis tervikuna, et kaitsta rändliike.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

On vaja seada keskkond prioriteediks ja suurendada selle kaitsmise ulatust. Ilma terve keskkonnata me kauaks sel planeedil elama ei jää.

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

On vaja reformida põllumajanduspoliitikat, et põllumajandustootjail oleks lihtsam müüa toiduaineid ja kaitsta maapiirkondi.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

On vaja iga otsuse puhul käsitada keskkonnakaitset kui meie elupaiga kaitset.

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

On vaja toetada üleminekut taastuvatele energiaallikatele, eriti riikides, kes selleks vähem suutelised on.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

On vaja pöörduda tagasi tuumaenergia arendamisele.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

On vaja tagada vee, õhu ja keskkonna elujõulisus järgmiste põlvkondade jaoks. Joogiveest ei tohi saada eraomand.

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

On vaja kaitsta meie veekogusid. Vee raamdirektiivi ei tohiks majandushuvide pärast sekkuda.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

On vaja luua üle-Euroopaline ringlussevõtuprogramm. Tooraineid peaks taaskasutama ning neid ei tohiks hävitada.

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

On vaja keelustada tarbetute kilekottide kasutamine supermarketites.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

On vaja, et kõigis ELi liikmesriikides viidaks ellu jäätmete ringlussevõtu programm.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

On vaja arhitektuuriprojektidesse rohkem loodust lõimida ja linnad taas roheliseks muuta. Vaja pole betoonist jäätmaad, vaid rohelisi aedu.

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

On vaja tagada, et enam ei oleks tööstuslikku loomakasvatust ja seega ka loomapiinamist.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

On vaja võidelda korporatsioonide kavandatud kasutusea vastu. Tooteid peaks olema lihtne parandada ja varuosad peaksid kauem müügil olema.

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

On vaja toetada taastuvate energiaallikate kasutamist ning teha need kõigile kättesaadavaks, et vähendada atmosfäärisaastet.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

On vaja lasta igal riigil luua oma programmid vastavalt oma geograafilisele asukohale ja kättesaadavatele taastuvatele energiaallikatele.

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

On vaja rakendada sidusalt ja rangete karistustega seadusi, mis kaitsevad looduskeskkonda.

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

On vaja tagada, et Euroopa põllumajandusest saab eeskuju maailmale seoses tervisliku, kestliku ja pestitsiidivaba tootmisega.

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

On vaja suurendada meie CO2 jalajälje läbipaistvust, kasutades rohkemaid ja usaldusväärsemaid allikaid.

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

On vaja ringmajandust, jäätmete sorteerimist ja luua töökohti vähesemate oskustega töötajatele.

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation et Author Age

health

Country Proposal Translation et Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

On vaja, et meie lapsed puutuksid varakult kokku tervisliku toitumise ja tervislike elupõhimõtetega. Nii võime rasvumisepideemia seljatada.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

On vaja tagada kooskõlastatud abi puuetega inimestele Euroopa Liidus.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

On vaja tagada, et iga onkoloogilist või muud erilisemat haigust põdev patsient saaks Euroopa Liidult individuaalset toetust.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

On vaja tagada, et iga ELi kodanik saaks Euroopa tervisekaardi alusel arstiabi iga ELi riigis.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

On vaja edendada sugulisel teel levivate haiguste alast haridust.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

On vaja luua ühine ravimiturg, et leppida suurte ravimiettevõtetega kokku madalamates hindades.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

On vaja keelata glüfosaadi ja teiste pestitsiidide kasutamine, mis hävitavad ökosüsteemi ja on inimtervisele äärmiselt ohtlikud.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

On vaja teha tööd antibiootikumide kasutamise vähndamise nimel nii loomakasvatuses kui inimeste meditsiinis.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

On vaja keelata tehastel kasutada sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid kemikaale.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

On vaja tasuta arstiabi kogu Euroopas.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

On vaja koordineerida kemikaalipiiranguid, eriti toiduainetetööstuses.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

On vaja parandada puuetega inimeste ülejäänud maailmaga suhtlemise võimalusi.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

On vaja, et meil oleks õigus minna mis tahes ELi riigi haiglasse, mille eest maksaks Euroopa tervisekindlustus.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

On vaja luua võrdsed tervishoiutingimused, et kaitsta inimväärikust ja kõigi võrdset elukvaliteeti.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

On vaja rakendada põhiarstidabi kõigis ELi liikmesriikides.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

On vaja tagada, et kohalikud toiduaineteturud oleksid sõltumatumad, ja et need pakuksid tervislikumat, taskukohasemat toitu.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

On vaja õpetada lastele tervislikku toitumist ja seda, kust toit tuleb. Nad peavad teadma selle (lihha jne) väärtust.

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

On vaja kulutada rohkem raha tervishoiusüsteemile.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

On vaja luua Euroopa ravimite ostmise süsteem. Ravimitööstusel on liiga suured volitused ja ta saab kehtestada tõesti kõrgeid hindu.

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

On vaja tagada, et tervishoid saab keemiatööstusest olulisemaks, nt keemiatööstus peaks tagama tooted, mis ei kahjusta keskkonda.

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

On vaja tagada, et Euroopa põllumajandusest saab eeskuju maailmale seoses tervisliku, kestliku ja pestitsiidivaba tootmisega.

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Reno

taxation

Country Proposal Translation et Author Age

education

Country Proposal Translation et Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

On vaja, et meie lapsed puutuksid varakult kokku tervisliku toitumise ja tervislike elupõhimõtetega. Nii võime rasvumisepideemia seljatada.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

On vaja rajada meie haridussüsteem kasvule ja iga üksikisiku oskustele ning sellele, kuidas iga inimene oluline saab olla.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

On vaja edendada sugulisel teel levivate haiguste alast haridust.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

On vaja pakkuda piisavat ja kvaliteetset haridust igale lapsele, ilma et õpikute eest üha suuremat hinda peaks maksma.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

On vaja tunnustada akadeemilisi diplomeid kogu ELis.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

On vaja investeerida haridusse ja teadusuuringutesse.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

On vaja tagada igale lapsele haridus ja õigus haridusele. uus suund peaks alati hõlmama midagi tulevikus.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

On vaja uuendada haridussüsteemi kõigis ELi riikides, eeskätt taristute ja kursuste uuendamisega.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

On vaja edendada enesetäiendust, ettevõtlust ja tööd noorte eurooplaste eluolu parandamiseks.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

On vaja ergutada raamatukogude säilitamist ja eraldada neile piisavalt vahendeid.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

On vaja parandada rahandusalast kirjaoskust.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

On vaja toetada edumeelseid hariduse, keeleõppe, innovatsiooni ja perede toetamise meetmeid

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

On vaja suurendada hariduse rahastamist, kuna haritud ühiskonnad on manipuleerimisele vähemaltid.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

On vaja luua vahetusprogrammid noortele spetsialistidele pärast seda, kui nad ülikooli lõpetavad.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

On vaja investeerida rohkem haridusse ja lastesse, mis oles tuleviku huvides mõistlik.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

On vaja muuta koolide tunniplaane nii, et lapsed saaksid veeta rohkem aega loominguliselt, ja on vaja, et hooned oleksid ohutumad.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation et Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

On vaja keelustada kalapüük, mis toimub traali, elektri, õhkimise ja satelliidi abil.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

On vaja annetada toiduülejääke, sest miljonid tonnid ülejääke visatakse tarbetult igal aastal ELis ära.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

On vaja toetada polükultuuride põllumajanduslikku tootmist (köögivilja-, puuviljakasvatus) looduslikult sobivates piirkondades.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

On vaja vaadata läbi ühine põllumajanduspoliitika ja edendada kohalikke pereettevõtteid ning kaotada hargmaiste korporatsioonide toetused.

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

On vaja kehtestada ELi-ülene loomade heaolu standardite strateegia ja poliitika, et vähendada loomade julma kohtlemist ja hülgamist.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

On vaja keelata glüfosaadi ja teiste pestitsiidide kasutamine, mis hävitavad ökosüsteemi ja on inimtervisele äärmiselt ohtlikud.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

On vaja standardida põllumajandustoetuste poliitika, et kogu ELis oleks põllumajandustootjail võrdsed võimalused.

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

On vaja leida kiire ja tõhus lahendus brobleemile seoses veega ja haritava maa saastatusega.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

On vaja vähendada püügitegevust, et meie kalaliigid ellu jääksid. Me peaksime järgima teadlaste soovitusi.

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

On vaja lõpetada pestitsiidide liigne kasutamine põllumajanduses ja võtta vastu nende toodete lobistide ja vahendajate vastased seadused.

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

On vaja reformida põllumajanduspoliitikat, et põllumajandustootjail oleks lihtsam müüa toiduaineid ja kaitsta maapiirkondi.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

On vaja tagada, et enam ei oleks tööstuslikku loomakasvatust ja seega ka loomapiinamist.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

On vaja säilitada importijatele ELis määratud samad kõrged kvaliteedistandardid.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

On vaja motiveerida noori põllumajandustootjaid, et suurendada toodangut ja eksporti.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

On vaja tagada, et Euroopa põllumajandusest saab eeskuju maailmale seoses tervisliku, kestliku ja pestitsiidivaba tootmisega.

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation et Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

On vaja, et toiduaine märgistustel oleks esitatud toorainete, mitte üksnes valmistoodangu päritolu, et vältida toidupettust.

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

On vaja võidelda planeeritud kasutusea, jäätmete ja liigse pakendamise vastu ning edendada parandamist, väljavahetamist ja väljalaenutamist.

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

On vaja ergutada tihedalt seotud vürgustike kaudu kohalike toodete tarbimist.

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

On vaja koordineerida kemikaalipiiranguid, eriti toiduainetetööstuses.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

On vaja, et kõigis Euroopa Liidu riikides oleks toidu- ja tööstuskaupadel sama kvaliteet.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

On vaja pühenduda rohkem toiduülejääkide annetamisele, selle asemel, et neid ära visata.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

On vaja keelustada tarbetute kilekottide kasutamine supermarketites.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

On vaja võidelda korporatsioonide kavandatud kasutusea vastu. Tooteid peaks olema lihtne parandada ja varuosad peaksid kauem müügil olema.

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

On vaja säilitada importijatele ELis määratud samad kõrged kvaliteedistandardid.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

On vaja annetada supermarketite toiduülejääke.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

On vaja pakkuda rohkem piirkondlikke tooteid allahindluspoodides.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Laura

migrations

Country Proposal Translation et Author Age

employment

Country Proposal Translation et Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation et Author Age

justice

Country Proposal Translation et Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

On vaja töötada kohtureformidega. On häbiasi, et selleks, et oma nime puhtaks teha, tuleb kulutada terve varandus ja oodata lõpmatuseni.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

On vaja säilitada realistlike meetodite abil samad distsipliininormid kõigis aspektides.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

On vaja ranget karistust iga korruptsioonijuhtumi puhul.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

On vaja kohustuslikku Euroopa korruptsioonivastase võitluse määrust kõigi liikmesriikide jaoks.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

On vaja teha aktiivsemat korruptsioonivastast tööd.

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

On vaja kehtestada kogu Euroopas samad korruptsioonivastase võitluse seadused.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

On vaja kaitsta rohkem koduvägivalla ohvreid.

Rita

research

Country Proposal Translation et Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation et Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation et Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

On vaja tagada tsentraliseeritud pangandusjärelevalve, mille puhul kehtivad kõigile riikidele ühised eeskirjad.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

On vaja rohkem kontrollitavat toetuste süsteemi, et kontrollida, et kõiki rahalisi toetusi kasutatakse nõuetekohaselt.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

On vaja panna pangad maksma ettevõtte tulumaksu riigis, kus nad äri teevad.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

On vaja, et Euroopa projektidele eraldataks raha täpsemalt.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

On vaja kontrollida nõuetekohaselt panku ja hargmaiseid firmasid, kehtestades läbipaistvusnõuded kõigile äriühingutele.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

On vaja eraldada hoiupangad ja kommertspangad kogu Euroopas, et tagada hoiustajate rahaliste vahendite turvalisus.

Dom