Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation cs Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation cs Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Je třeba se starat o řádnou a odpovědnou recyklaci odpadů, aby bylo možné cenné suroviny znovu využít.

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Je třeba znovu začít použvat sklo místo plastů, protože sklo může být znovu použito a recyklováno.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Je třeba propagovat daňové pobídky pro podniky, které ve svých výrobních cyklech využívají obnovitelné zdroje.

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Je třeba chápat význam lesů jako zásobníků uhlíku.

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Je třeba podporovat šíření obalů z recyklovaného papíru a biologicky rozložitelných obalů v evropských supermarketech.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Je třeba podporovat nahrazování plastových výrobků biologicky rozložitelnými řešeními a systémy zálohování.

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Je třeba prosazovat společné zákony pro ekologické zločiny s cílem chránit naše zdraví a zabránit přesunu do méně přísných zemí.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Je třeba chránit lesy, řádně je spravovat a obnovit listnaté lesy. Za jeden pokácený strom bychom měli zasadit pět nových.

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Je třeba se ujistit, že Evropská unie má jednotnou strategii pro zmírnění klimatických změn.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

|Je třeba b

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Je třeba se přesvědčit, že vody obklopující Evropu jsou v dobrém stavu a udržet je životaschopné pro budoucí generace.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Je třeba podporovat multikulturní zemědělskou produkci (zelinářství, ovocnářství atd.) ve vhodných přírodních podmínkách.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Je třeba investovat do spaloven a recyklačních středisek v každé členské zemi EU, kde dochází k recyklaci plastů a ostatních druhů odpadu.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Je třeba podporovat domácí produkty a pracovní sílu.

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Je třeba podporovat koordinovaný přístup v případě přírodních katastrof.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Je třeba zakázat glyfosáty a ostatní pesticidy, které ničí ekosystém a jsou velmi nebezpečné pro zdraví.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Je třeba donutit prodejny, aby výrazně snížily plastové obaly u výrobků, které prodávají.

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Je třeba najít biologicky rozložitelný materiál místo plastových flakónů, tašek a nádob.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Je třeba podporovat spotřebu místních produktů pomocí provázaných sítí.

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Je třeba zdanit znečišťující společnosti, jakožto způsob řešení klimatických problémů budoucnosti.

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Je třeba zavést ekologickou politiku pro společnosti, a pokud ji nebudou dodržovat, měly by jim být uloženy sankce.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Je třeba sankcionovat (pokuty, poplatky) znečišťující a sociálně neodpovědnou průmyslovou zemědělskou výrobu.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Je třeba při přípravě a realizaci územních plánů více přihlížet k potřebám volně žijících zvířat.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Je třeba zahájit "plastovou dietu", odmítnout jednorázové obaly a používat biologicky rozložitelné materiály, jako např. "kukuřičné" tašky.

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Je třeba zastavit odlesňování Evropy.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Je třeba omezit rybolov v zájmu přežití našich rybích druhů. Je třeba se řídit doporučeními výzkumu.

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Je třeba podporovat projekty využívající obnovitelnou energii ve městech.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Je třeba zastavit nadměrné užívání pesticidů v zemědělství a postavit lobbisty a dealery takových přípravků mimo zákon.

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Je třeba zavést právní rámec pro ekologicky udržitelné využívání odpadů, nebo je třeba udělovat pokuty.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Je třeba zavést lepší evropskou politiku a skoncovat s problémy spojenými s plasty.

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Je třeba upřednostňovat udržitelný rozvoj a udělat z něj společný základ celé evropské politiky.

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Je třeba, aby Evropa investovala do výzkumu zaměřeného na dekontaminaci moří a oceánů.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Je třeba posílit ekologická opatření v zájmu dobrých životních podmínek lidstva: to je velice naléhavé téma.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Je třeba přijmout naléhavá a radikální opatření pro zastavení znečišťování životního prostředí!

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Je třeba sjednotit seznam chráněných druhů v celé Evropě a chránit migrující druhy.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Je třeba reformovat zemědělskou politiku s cílem usnadnit farmářům prodej potravin a zajistit ochranu krajiny.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Je třeba revidovat ochranu životního prostředí, jakožto ochranu našeho životního prostoru, a to ve všech našich rozhodnutích.

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Je třeba dotovat přechod na obnovitelné zdroje energie, zvlášť v zemích, které v tomto ohledu zaostávají.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Je třeba zajistit dobrou kvalitu vody, vzduchu a životního prostředí pro příští generace. Pitná voda se nemůže stát soukromým vlastnictvím.

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Je třeba chránit naše vodní zdroje. Rámcová směrnice o vodách by neměla být porušována kvůli ekonomickým zájmům.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Je třeba zavést celoevropský recyklační program. Suroviny by měly být znovu používány a ne ničeny.

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Je třeba zrušit nepotřebné plastové obaly v supermarketech.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Je třeba zavést ve všech členských státech EU program na recyklaci odpadů.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Je třeba začlenit do architektonických projektů více přírody, aby byla města opět zelenější. Nahradit betonová smětiště městskými zahradami.

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Je třeba zrušit průmyslový chov zvířat a zamezit tak jejich mučení.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Je třeba bojovat proti předem naplánovaným poruchám. Výrobky by měly být snadno opravitelné a náhradní díly k dispozici.

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Je třeba podporovat využívání obnovitelných energií tak, aby byly přístupné pro každého, a snížilo se znečištění ovzduší.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Je třeba umožnit každé zemi rozvíjet vlastní programy využívající její zeměpisné polohy a disponibilních obnovitelných zdrojů energie.

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Je třeba zavést zákony na ochranu přírody, které budou doplněny o příslušné přísné sankce.

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Je třeba rozvíjet politiky na ochranu přírody a omezení obalů a plastů.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Je třeba zajistit, aby se evropské zemědělství stalo vzorem pro celý svět, pokud jde o zdraví, udržitelnost a produkci bez pesticidů.

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Je třeba zvýšit transparentnost naší uhlíkové stopy díky lepším a spolehlivějším zdrojům dat.

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Je třeba zajistit, aby bylo spotřební zboží trvanlivé a mělo vyměnitelné komponenty.

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Je třeba zajistit cyklické hospodářství, třídění odpadu a vytváření pracovních míst pro méně kvalifikované osoby.

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation cs Author Age

health

Country Proposal Translation cs Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Je třeba naše děti navyknout od útlého věku na správnou výživu a zdravé životní zásady. Tak můžeme překonat epidemii obezity.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Je třeba zajistit koordinovanou pomoc pro postižené lidi v Evropské unii.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Je třeba, aby každý pacient s onkologickými a jinými zvláštními chorobami mohl dostat individuální podporu od Evropské unie.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Je třeba, aby všichni občané EU mohli dostat lékařskou péči v každé evropské zemi prostřednictvím Evropského zdravotního průkazu.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Je třeba podporovat vzdělávání v oblasti pohlavně přenosných chorob.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Je třeba založit společný trh pro léky, aby mohly být s velkými farmaceutickými společnostmi dohodnuty ty nejlepší ceny.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Je třeba zakázat glyfosáty a ostatní pesticidy, které ničí ekosystém a jsou velmi nebezpečné pro zdraví.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Je třeba pracovat na méně častém používání antibiotik, a to jak v živočišné výrobě, tak i při léčení lidí.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Je třeba zakázat průmyslovým výrobcům, aby používali chemikálie s nežádoucími endokrinními účinky.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Je třeba mít zdravotní péči zdarma v celé Evropě.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Je třeba koordinovat chemická omezení, především v potravinářském průmyslu.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Je třeba zlepšit možnosti pro postižené lidi, aby mohli komunikovat s ostatními.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Je třeba, abychom měli právo být hospitalizováni v kterékoliv nemocnici v EU, s péčí hrazenou z Evropského zdravotního pojištění.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Je třeba zajistit stejné zdravotní podmínky pro všechny, abychom zachovali důstojné podmínky a kvalitu života stejnou pro všechny.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Je třeba zavést základní zdravotní péči ve všech členských státech EU.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Je třeba zajistit, aby byly lokální potravinové trhy nezávislejší a produkovaly zdravější a dostupnější potraviny.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Je třeba naučit děti zdravému způsobu stravování a tomu, kde se berou potraviny. Měly by si být vědomy jejich hodnoty (masa, apod).

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Je třeba vynakládat více peněz na systém zdravotní péče.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Je třeba zavést evropský systém zdravotnického zásobování. Farmaceutický průmysl je příliš mocný a může nastavovat skutečně vysoké ceny.

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Je třeba zajistit, aby zdraví mělo přednost před chemickým průmyslem, tj. aby výrobci produkovali výrobky nepoškozující životní prostředí.

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Je třeba zajistit, aby se evropské zemědělství stalo vzorem pro celý svět, pokud jde o zdraví, udržitelnost a produkci bez pesticidů.

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Je třeba snížit ceny léčivých přípravků, aby si je chudší a starší lidé mohli dovolit.

Reno

taxation

Country Proposal Translation cs Author Age

education

Country Proposal Translation cs Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Je třeba naše děti navyknout od útlého věku na správnou výživu a zdravé životní zásady. Tak můžeme překonat epidemii obezity.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

Je třeba založit naše vzdělávání na růstu a dovednostech každého jednotlivce a na tom, co může každý jednotlivec přinést.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Je třeba podporovat vzdělávání v oblasti pohlavně přenosných chorob.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Je třeba poskytovat odpovídající a kvalitní výchovu každému dítěti, aniž by bylo nutné platit neustále se zvyšující ceny za učebnice.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Je třeba uznávat akademické diplomy v celé EU.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Je třeba investovat do výchovy a vzdělávání.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Je třeba poskytnout výchovu každému dítěti a zajistit mu právo na vzdělání. Nový smysl by měl v sobě vždy obsahovat budoucnost.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Je třeba zdokonalit systém vzdělávání ve všech členských státech EU, zejména prostřednictvím lepší infrastruktury a výuky.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Je třeba podporovat seberealizaci, podnikání a osvětovou práci mladých Evropanů.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Je třeba podporovat zachování knihoven a pravidelně jim poskytovat odpovídající prostředky.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Je třeba podporovat progresivní opatření v oblasti vzdělávání, jazykové výuky, inovací a poskytovat podporu rodinám.

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Je třeba zvýšit finanční podporu vzdělávání, protože vzdělanější společnosti méně podléhají manipulaci.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Je třeba přiipravit výměnné programy pro mladé speciality, kteří absolvují univerzitu.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Je třeba víc investovat do vzdělávání a dětí, a tedy do smysluplné budoucnosti.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Je třeba změnit časové rozvrhy a nabídnout dětem více tvůrčí činnosti a rovněž zvýšit bezpečnost budov.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation cs Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Je třeba zakázat rybolov pomocí vlečné sítě, elektrického pulzního proudu, odstřelu a satelitu.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Je třeba zdarma rozdávat zbytky potravin, protože každý rok se jich v EU zbytečně vyhazují miliony tun.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Je třeba podporovat multikulturní zemědělskou produkci (zelinářství, ovocnářství atd.) ve vhodných přírodních podmínkách.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Je třeba revidovat zemědělskou politiku (SZP), podporovat místní rodinné farmy a zrušit podporu pro nadnárodní společnosti.

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Je třeba zavést celoevropskou strategii pro dobré životní podmínky zvířat a politiky pro snížení nedbalého a špatného zacházení s nimi.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Je třeba zakázat glyfosáty a ostatní pesticidy, které ničí ekosystém a jsou velmi nebezpečné pro zdraví.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Je třeba sjednotit dotační politiky v zemědělství, aby měli farmáři v celé EU stejné podmínky pro podnikání.

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Je třeba omezit rybolov v zájmu přežití našich rybích druhů. Je třeba se řídit doporučeními výzkumu.

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Je třeba zastavit nadměrné užívání pesticidů v zemědělství a postavit lobbisty a dealery takových přípravků mimo zákon.

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Je třeba reformovat zemědělskou politiku s cílem usnadnit farmářům prodej potravin a zajistit ochranu krajiny.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Je třeba zrušit průmyslový chov zvířat a zamezit tak jejich mučení.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Je třeba motivovat mladé zemědělce, aby zvýšili výrobu a export.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Je třeba zajistit, aby se evropské zemědělství stalo vzorem pro celý svět, pokud jde o zdraví, udržitelnost a produkci bez pesticidů.

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation cs Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Je třeba na potravinářských etiketách uvádět zemi původu surovin, a nejen hotových výrobků a zbránit tak podvodům s potravinami.

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

|Je třeba b

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Je třeba podporovat spotřebu místních produktů pomocí provázaných sítí.

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Je třeba koordinovat chemická omezení, především v potravinářském průmyslu.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Je třeba mít stejně kvalitní potraviny a průmyslové zboží v celé Evropě.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Je třeba více prosazovat darování přebytků potravin místo jejich vyhazování.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Je třeba zrušit nepotřebné plastové obaly v supermarketech.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Je třeba bojovat proti předem naplánovaným poruchám. Výrobky by měly být snadno opravitelné a náhradní díly k dispozici.

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Je třeba zdarma rozdávat zbytky potravin ze supermarketů.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Je třeba, aby v diskontních prodejnách bylo nabízeno více regionálních produktů.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Je třeba zajistit, aby bylo spotřební zboží trvanlivé a mělo vyměnitelné komponenty.

Laura

migrations

Country Proposal Translation cs Author Age

employment

Country Proposal Translation cs Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation cs Author Age

justice

Country Proposal Translation cs Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Je třeba pracovat na soudních reformách. Je hanba, že lidé musí utratit moře peněz a donekonečna čekat na očištění svého jména.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Je třeba v každém ohledu celoplošně dodržovat stejné disciplinární standardy a reálně je uplatňovat.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Je třeba přísně trestat každý případ korupce.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Je třeba, abychom měli povinné evropské nařízení proti korupci pro všechny členské státy.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Je třeba, abychom byli aktivnější v boji s korupcí.

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Je třeba, abychom v Evropě měli jedny a tytéž protikorupční zákony.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Je třeba poskytovat větší ochranu pro obětem domácího násilí.

Rita

research

Country Proposal Translation cs Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation cs Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation cs Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Je třeba zajišťovat centrální dozor nad bankami řídící se pravidly společnými pro všechny země.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Je třeba lépe kontrolovat systém dotací, abychom se přesvědčili, že je finanční pomoc řádně využívána.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Je třeba, aby banky platily korporátní daň z příjmu v zemi, kde provozují svoji činnost.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Je třeba přidělovat finanční prostředky na evropské projekty důslednějším způsobem.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Je třeba kontrolovat nadnárodní společnosti a banky a transparentněji zdanit všechny podniky.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Je třeba oddělit depozitní banky od komerčních bank v celé Evropě a zajistit tak prostředky vkladatelů.

Dom