Thematic & geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals

Here you can find the geographical distribution of the 270 nationally most-approved proposals for each theme discussed.
Please select a subject to access below the list of EU citizen proposals related to this topic and a map showing the number of proposals related to this subject in each country. Topics are listed in descending order of appearance.

democray + institutions

Country Proposal Translation bg Author Age

environment & energy

Country Proposal Translation bg Author Age
Finland Meidän tulisi huolehtia jätteidemme kierrättämisestä laadukkaasti ja vastuullisesti sekä saada arvokkaat raaka-aineet jatkokäyttöön

Трябва да се грижим добре и отговорно за рециклирането на отпадъците и да можем да използваме повторно ценните суровини.

Laura
Malta Jenħtieġ nerġgħu nibdew nużaw il-ħġieġ flok il-plastik għax il-ħġieġ jista' jerġa jintuża u huwa riċiklabbli

Трябва да започнем отново да използваме стъкло вместо пластмаса, тъй като стъклото може да се използва повторно и да се рециклира.

Rachel
Italy Propongo maggiori incentivi fiscali per le aziende che utilizzano energie rinnovabili nel loro ciclo produttivo

Трябва да се насърчават данъчните стимули за фирми, използващи възобновяеми енергийни източници в производствения си цикъл

Angela
Finland Meidän tulisi ymmärtää metsien merkitys hiilinieluna

Трябва да разбираме значението на горите като въглеродни поглътители.

Marjut
Italy Propongo che ci sia una maggiore diffusione nei supermercati europei dei prodotti in carta riciclata e del monouso biodegradabile

Трябва да се насърчава разпространението на рециклирани хартиени опаковки и биоразградими консумативи в европейските супермаркети.

Maria Carmela
France Il faut favoriser le remplacement des produits plastiques par des solutions biodégradables et des systèmes de consignes

Трябва да се насърчава подмяната на пластмасови продукти с биоразградими решения и системи на депозит и връщане.

Laurent
Italy Propongo leggi comuni sui reati ambientali, per la tutela della salute ma anche per evitare delocalizzazioni in Paesi più permissivi

Трябва да се въведат общи закони срещу екологичните престъпления, за защита на здравето и спиране на аутсорсинга към страни с по-лек режим.

Angelica
Ireland We should protect all forests with good management and we need to rebuild deciduous forest. We need to plant five trees for each one felled.

Трябва да опазваме горите с добро управление и да възстановим широколистните гори.Трябва да засаждаме пет дръвчета за всяко отсечено дърво.

Anna
Spain Haría falta que la Unión Europea tuviese una hoja de ruta conjunta para mitigar el cambio climático

Трябва да се гарантира, че Европейският съюз има обща стратегия за ограничаване на климатичните промени.

Miguel
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Трябва да се борим срещу планираното стареене, отпадъците и излишъка от опаковки и да насърчаваме ремонтите, размяната и вземането под наем.

Amaury 27
Ireland We should make sure that the waters around Europe are better looked after and kept sustainable for future generations.

Трябва да гарантираме по-добри грижи за водите на Европа и да ги поддържаме устойчиви за бъдещите поколения.

David 54
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Янчо
Croatia Potrebno je da se ulaže u svakoj europskoj državi u spalionice i reciklažno dvorište za recikliranje plastike i ostalog otpada.

Трябва да се инвестира в центрове за изгаряне и рециклиране във всяка страна от ЕС, където се рециклират отпадъци от пластмаса и други.

Igor 24
Finland Meidän tulisi suosia kotimaisia tuotteita ja työvoimaa

Трябва да се дава предпочитание на местните продукти и работна сила.

Teija
Greece Πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Трябва да се насърчава координацията в случай на природни бедствия.

ελενη
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Трябва да се забрани употребата на глифозат и други пестициди, които разрушават екосистемата и са изключително опасни за човешкото здраве.

Izabel
Ireland We should make it obligatory for shops to drastically reduce plastic packaging of products that they sell

Трябва да се задължат магазините драстично да ограничат пластмасовите опаковки на продуктите, които продават.

Viera
Slovakia Je potrebné nájsť biologicky rozložiteľný material namiesto plastových flakónov, tašiek, nádob

Трябва да се намерят биоразградими материали в замяна на пластмасовите бутилки, торбички и съдове.

Ladislav 72
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Трябва да се насърчава потреблението на местни продукти чрез тясно свързани мрежи.

Jacques
Belgium Il faut absolument taxer les entreprises polluantes pour faire face aux horreurs climatiques à venir.

Трябва задължително да се облагат с данъци фирмите-замърсители като начин за справяне с бъдещите климатични кошмари.

Claude
Spain Haría falta establecer unas políticas medioambientales a las empresas y en caso de no cumplirlas les recaería una sanción

Трябва да се установят правила за опазване на околната среда за фирмите и за неспазването им трябва да се налагат санкции.

Sandra 26
France Il faut sanctionner (amendes, taxes) les agro-industries polluantes et socialement irresponsables

Трябва да се санкционират (чрез глоби и данъци) социално безотговорните агропромишлени предприятия, замърсяващи околната среда.

Julie 43
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Трябва да се намери бързо и ефективно решение на проблема с водата и деградацията на земеделските земи.

Lukáš
Slovakia Je potrebné pri príprave a realizácii územných plánov viac prihliadať na potreby voľne žijúcich zvierat.

Трябва да се отчитат по-добре нуждите на дивите животни при разработването и прилагането на планове за използване на земята.

Gabriela 64
Sweden Vi måste plastbanta, bl.a. förbjuda engångsartiklar och istället använda nedbrytbara material, t ex. "plast"påsar av majs.

Трябва да минем на „пластмасова диета“, да забраним еднократните опаковки и да използваме биоразградими, като „пластмасови“ торби от зърно.

Mica
Romania Trebuie oprită defrișarea pădurilor din Europa

Трябва да се спре обезлесяването на европейските гори.

Catalin
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Трябва да се намали риболовът, за да оцелеят нашите видове риба. Трябва да се спазват препоръките на научните изследователи.

Roger
Lithuania Būtina remti atsinaujinančių energijos išteklių projektus miestuose

Трябва да се подкрепят проектите с възобновяема енергия в градовете.

Birute
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Трябва да се спре прекомерната употреба на пестициди в земеделието и да се забрани дейността на лобистите и дилърите на тези препарати.

Gusto 45
Greece Πρέπει να θεσμοθετηθεί βάσει νόμου η οικολογική εκμετάλλευση των απορριμάτων, διαφορετικά, συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Трябва да бъде създадена правна рамка за екологично устойчиво използване на отпадъците, или трябва да се налагат глоби.

Χριστόφορος
Netherlands Er moet een beter Europees beleid komen om het plastic probleem te verhelpen

Трябва да се наложи по-добра европейска политика, за да приключим с проблема с пластмасите.

E
Luxembourg Il faut donner priorité au développement durable, et en faire un tronc commun à la politique de l’Europe

Трябва да се даде приоритет на устойчивото развитие и то да стане обща основа на европейската политика.

Enzo
France Il faut que l’europe investisse dans la recherche pour nettoyer les mers et océans contaminés

Трябва Европа да инвестира в научни изследвания за почистване на замърсените морета и океани.

Cécilia
Portugal É necessário e urgente o reforço de medidas ambientais para o bem-estar da Humanidade.

Трябва да се засилят екологичните мерки за благополучието на човечеството: въпросът не търпи отлагане.

Fernando
Romania Trebuie luate măsuri urgente și radicale de oprire a poluării mediului!

Трябва да бъдат взети спешни и радикални мерки за прекратяване на замърсяването на околната среда!

Cristian
Poland Należy ujednolicić listę gatunków chronionych dla całej wspólnoty, aby gatunki migrujące chronione w jednym kraju nie były odławiane w innym

Трябва да се хармонизира списъкът на защитените видове в целия ЕС, за да се защитят мигриращите видове.

Szymon
Czech Republic Je třeba ve větším měřítku a na prvním místě chránit přírodu. Bez ní tu dlouho nepřežijeme.

Трябва да се осигури по-широка и приоритетна защита на природата, тъй като не можем да оцелеем дълго време без нея.

Tereza 42
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Трябва да се реформира аграрната политика, за да се улеснят фермерите да продават храни и да се защитават селските райони.

Roki
Austria Man sollte den Umweltschutz wieder als Schutz unseres Lebensraumes bei jeder Entscheidung berücksichtigen!

Трябва да преосмислим опазването на околната среда като защита на нашата естествена среда – във всяко решение!

Hans
Poland Należy dotować przechodzenie na odnawialne źródła energii, zwłaszcza w krajach upośledzonych pod tym względem.

Трябва да се субсидира преходът към възобновяеми енергийни източници, особено в страните с ограничени възможности за това.

Janusz
Czech Republic Je třeba vrátit se k rozvoji jaderné energetiky.

Трябва да се върнем към развитието на ядрената енергия.

CMD
Lithuania Būtina ES užtikrinti vandens, oro, aplinkos gyvybiškumą ateinančioms kartoms. Geriamas vanduo negali tapti privačia nuosavybe

Трябва да осигурим жизнеспособност на водата, въздуха и околната среда за идните поколения.Питейна вода не може да бъде частна собственост.

Jurga 40
Hungary Muszáj megvédeni vizeinket. A vízzel kapcsolatos keretirányelv nem puhulhat fel gazdasági érdekből!

Трябва да опазваме водите си. Рамковата директива за водите не трябва да се нарушава поради икономически интереси.

Németh
Netherlands Er moet Europabreed aan recycling worden gedaan. Grondstoffen dienen hergebruikt te worden en niet vernietigd

Трябва да се създаде общоевропейска програма за рециклиране. Суровините трябва да се използват повторно, а не да се унищожават.

Mary
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Трябва да се премахнат ненужните пластмасови опаковка в супермаркетите.

Laura
Romania Trebuie implementat un program de reciclare a deșeurilor în toate statele membre UE.

Трябва да бъде внедрена програма за рециклиране на отпадъците във всички държави членки на ЕС.

Marcela
Austria Man sollte viel mehr Natur in die Architektur einplanen und die Städte wieder grün werden lassen. Keine Betonwüsten sondern Stadtgärten.

Трябва да се интегрира повече природа в архитектурните проекти и градовете да станат отново зелени. Не бетонни сметища, а градове градини.

Alexander
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Трябва да се гарантира, че вече няма индустриално отглеждане на животни, следователно няма повече измъчване на животни.

Michaela Lutzmaye 36
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Трябва да се борим с планираното от корпорациите стареене. Продуктите трябва да се ремонтират лесно и да има резервни части по-дълго!

Cathleen
Hungary Muszáj átgondolni, hogy a légköri szennyezés csökkentése érdekében a megújuló energiákat támogassuk és tegyük mindenki számára elérhetővé.

Трябва да насърчаваме използването на възобновяеми енергии и да ги направим достъпни за всички, за да намалим замърсяването на въздуха.

István
Cyprus Πρέπει να βρει και να αναπτύξει η κάθε χώρα ανάλογα με το που βρίσκεται γεωγραφικά και τι ανανεώσιμες πηγές διαθέτει τα δικά της προγράμματα

Трябва да позволим всяка страна да развива собствени програми на базата на географско положение и налични възобновяеми енергийни източници.

Loukas
Cyprus Πρέπει να εφαρμοστούν νόμοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών μας, με συνέπεια και σοβαρές κυρώσεις

Трябва да прилагаме законите и да защитаваме природната среда с постоянство и тежки санкции.

Marilena
Estonia On vaja arendada looduskaitsepoliitikat ja vähendada pakendite ja plastiku kasutust.

Трябва да се разработят политики за опазване на природата и да се намали употребата на опаковки и пластмаси.

Kreete 23
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Трябва да се осигури превръщане на европейското земеделие в модел за света като здравословно и устойчиво производство без пестициди.

Roger
Denmark Vi skal øge gennemsigtigheden for vores klimaaftryk gennem bedre og mere pålidelige datakilder.

Трябва да се повиши прозрачността относно нашия въглероден отпечатък, с по-добри и по-надеждни източници на данни.

Christian 23
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Трябва да се гарантира дълготрайност на консумативите и заменяемост на техните компоненти.

Laura
Luxembourg Il faut l'économie circulaire, le tri des déchets et la création d'emploi pour les moins qualifiés.

Трябва да имаме икономика със затворен цикъл, сортиране на отпадъците и създаване на работни места за работници с по-ниска квалификация.

Alexandre

social protection

Country Proposal Translation bg Author Age

health

Country Proposal Translation bg Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Трябва да учим децата си от малки на здравословно хранене и здравословен начин на живот. Само така ще победим епидемията от затлъстяване.

Jerry 22
Bulgaria Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Трябва да има помощ за инвалидите съгласувано в Европейския съюз.

Елена
Bulgaria Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Трябва всички онкоболни и други по-специфични болести да могат да получават отделна подкрепа от Европейския съюз.

Виждан
Bulgaria Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

Трябва всички граждани от Европейския съюз, срещу европейска здравна карта, да могат да получат медицинска помощ във всяка страна на ЕС.

надежда
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Трябва да се насърчава образованието по въпросите на болестите, предавани по полов път.

Eirini
Ireland We should create a common market for drugs and medicines in order to agree lower pricing with large pharmaceutical companies.

Трябва да се създаде общ пазар за лекарствени средства, за да могат да се договарят ниски цени с големите фармацевтични компании.

Keith
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Трябва да се забрани употребата на глифозат и други пестициди, които разрушават екосистемата и са изключително опасни за човешкото здраве.

Izabel
Sweden Vi måste arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i både djuruppfödning och humanmedicin.

Трябва да се работи за ограничаване на употребата на антибиотици както в животновъдството, така и в хуманната медицина.

pPia
France Il faut interdire les industriels de mettre des perturbateurs endocriniens

Трябва да се забрани употребата в производствените предприятия на химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система.

Christiane
Greece Πρέπει να έχουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα στην Ευρώπη.

Трябва да се осигури безплатно здравеопазване в цяла Европа.

Theodoros
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Трябва да се координират ограниченията по отношение на химикалите, особено в хранително-вкусовата промишленост.

Reinhold
Latvia Nepieciešams uzlabot invalīdu komunikācijas iespējas ar pasauli.

Трябва да подобрим възможностите на хората с увреждания да общуват с останалия свят.

Uldis 58
Romania Trebuie să am dreptul de a mă interna în orice spital din Uniunea Europeană, plătit de Casa de Asigurări de Sănătate.

Трябва да имаме право на лечение във всяка болница в ЕС, като заплащането се покрива чрез европейската здравна застраховка.

Ileana
Portugal É necessário estabelecer condições de saúde equiparadas, de forma a salvaguardar a dignidade e qualidade de vida, igual para todos.

Трябва да бъдат създадени еднакви здравословни условия, за да се опазят еднакви за всички достойнство и качество на живота.

I de Sousa
Slovenia Moramo omogočiti osnovno zdravstveno varstvo po celi Evropi.

Трябва да се въведе основно здравно обслужване във всички държави членки на ЕС.

Marjan
Latvia Nepieciešams panākt lielāku neatkarību vietējam pārtikas tirgum, ražojot veselīgāku un mākslīgi nesadārdzinātu pārtiku.

Трябва да се гарантира по-голяма независимост на местните пазари на храни и местното производство на по-здравословни и по-евтини храни.

Una
Germany Man sollte Kindern eine gesunde Ernährung zeigen und beibringen, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sollen ihre Werte kennen (Fleisch etc.).

Трябва да учим децата на здравословна диета и откъде идва храната.Те трябва да бъдат наясно с нейните стойности (месо и др.).

Kaddie
Hungary Muszáj több pénzt fordítani az egészségügyre.

Трябва да отделяме повече пари за системата на здравеопазването.

Baldvin 22
Netherlands Er moet Europese inkoop komen van medicijnen. Nu hebben de farmaceuten veel te veel macht en kunnen ze belachelijk hoge prijzen berekenen

Трябва да се изгради европейска система за снабдяване с лекарства. Фармацевтичната индустрия е прекалено мощна и може да налага високи цени.

Willie Kempe
Denmark Vi skal sikre at sundhed prioriteres over f.eks. kemiindustrien, som skal kunne garantere, at deres stoffer er uskadelige for alt liv.

Трябва да се гарантира, че здравето е с приоритет пред химическата индустрия и че нейните продукти не вредят на околната среда.

Lena
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Трябва да се осигури превръщане на европейското земеделие в модел за света като здравословно и устойчиво производство без пестициди.

Roger
Estonia On vaja ravimite hindade langetamist,et ka vaesemad ning vanemad inimesed neid endale lubada saaksid.

Трябва да се намалят цените на лекарствата, така че да бъдат достъпни за по-бедните и възрастните хора.

Reno

taxation

Country Proposal Translation bg Author Age

education

Country Proposal Translation bg Author Age
Malta Jenħtieġ li minn età żgħira, it-tfal jiġu mgħallma fuq nutrizzjoni u kif imantnu saħħithom. B'hekk forsi ngħelbu l-epidemija tal-obeżità.

Трябва да учим децата си от малки на здравословно хранене и здравословен начин на живот. Само така ще победим епидемията от затлъстяване.

Jerry 22
Malta Jenħtieġ li l-edukazzjoni tkun ibbażata fuq tkabbir u abbilitajiet ta' kull individwu u kif din/dan il-persuna kapaċi t/jagħmel differenza.

Трябва да базираме образованието си на развитието и уменията на всеки и на това, че нещата могат да се променят от всеки човек.

Keith Joseph
Greece Πρέπει να υπαρξει διαπαιδαγώγηση σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσηματα

Трябва да се насърчава образованието по въпросите на болестите, предавани по полов път.

Eirini
Croatia Potrebno je svakom djetetu pružiti prikladno i kvalitetno školovanje, a da se pri tome ne plaćaju vrtoglave cijene knjiga.

Трябва да се осигури адекватно и качествено образование на всяко дете, без да трябва да се плащат все по-високите цени на учебниците.

Maja-Marija
Lithuania Būtina akademinius diplomus padaryti pripažįstamus visoje ES

Трябва да се гарантира признаване на дипломите за висше образование в целия ЕС.

Karina
Romania Trebuie să se investească în educație și cercetare.

Трябва да се инвестира в образование и научни изследвания.

Martau
Slovakia Je potrebné poskytnúť výchovu každému dieťaťu a zabezpečiť mu právo na vzdelanie. Nový zmysel by mal vždy obsahovať čosi budúce.

Трябва да се осигури възпитание и да се гарантира право на образование за всяко дете.Новият смисъл трябва винаги да включва нещо бъдещо.

Michaela 33
Greece Πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση σε ολες τις χωρες της Ευρωπης με μεγαλυτερες αναβαθμίσεις σε υποδομες και μαθηματα.

Трябва да се подобри образователната система във всички страни от ЕС, главно чрез осъвременяване на инфраструктурите и учебните програми.

Jim
Poland Należy promować samodoskonalenie, przedsiębiorczość i pracę u podstaw wśród młodych europejczyków

Трябва да се насърчават самоусъвършенстването, предприемчивостта и работата за напредъка на младите европейци.

Adrian
Sweden Vi måste uppmuntra bevarandet av våra bibliotek och tilldela adekvata resurser till dessa.

Трябва да се насърчава запазването на нашите библиотеки и да се отделят достатъчно ресурси за тях.

Martin 48
Czech Republic Je třeba zlepšit finanční gramotnost.

Трябва да се повишава финансовата грамотност.

Matěj
Hungary Muszáj támogatni a jövőbe mutató intézkedéseket - oktatás, nyelvtanulás, innováció, családtámogatás.

Трябва да подкрепяме далновидни мерки, свързани с образованието, езиковото обучение, иновациите и подкрепата на семейството.

Gabor 48
Poland Należy zwiększyć nakłady pieniężne na edukację, im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym mniej podatne na manipulację

Трябва да се увеличи финансовата помощ за образованието, тъй като по-добре образованите общества са по-слабо податливи на манипулации.

Michał
Latvia Nepieciešams izveidot darba pieredzes apmaiņas programmas jaunajiem speciālistiem pieredzes gūšanai pēc augstskolu beigšanas.

Трябва да се създадат програми за обмен на млади специалисти след завършване на висше образование.

Artur
Germany Man sollte mehr in Bildung und Kinder, und somit sinnvoll in die Zukunft investieren.

Трябва да се инвестира повече в образованието на децата, а оттам и в значимо бъдеще.

holle
Cyprus Πρέπει να τεθούν ειδικά προγραμμάτα στα σχολεία ώστε να υπάρχουν ώρες δημιουργικότητας από τους μαθητές και περισσότερη ασφάλεια στα κτίρια

Трябва да променим учебните програми така, че децата да имат повече време за творчество и сградите да бъдат по-безопасни.

Zwi

agriculture & fishing & food

Country Proposal Translation bg Author Age
Italy Propongo il divieto della pesca a strascico,con mezzi elettrici, esplosivi, rilevatori satellitari

Трябва да се забрани риболовът с тралове, електрически ток, взривни вещества и със сателитна подкрепа.

Velleda
Croatia Potrebno je donirati valjanu hranu koja se unutar EU-a godišnje baca.

Трябва да се даряват остатъчните хранителни продукти, защото милиони тонове от тях се изхвърлят излишно всяка година в ЕС.

Leon
Bulgaria Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Трябва да се подпомага поликултурното замеделие (зеленчукопроизводство, овощарство...) в естествено подходящите ареали.

Янчо
Belgium Il faut revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir les fermes familiales locales et supprimer les subsides aux multinationales

Трябва да се преразгледа аграрната политика (CAP), да се насърчават местните семейни ферми и да се спрат субсидиите за големите корпорации.

Didier
Ireland We should introduce an EU-wide strategy for animal welfare standards & policies to reduce animal cruelty & neglect.

Трябва да се наложи обща ЕС стратегия за стандарти и политика за грижи за животните, за да се намали жестокостта и небрежността към животни.

Izabela
France Il faut interdire le glyphosate et autres pesticides qui détruit l'écosystème et est très dangereux pour la santé

Трябва да се забрани употребата на глифозат и други пестициди, които разрушават екосистемата и са изключително опасни за човешкото здраве.

Izabel
Slovakia Je potrebné zjednotiť dotačnú politiku v poľnohospodárstve,aby farmári v celej EÚ mali rovnaké podmienky pre podnikanie

Трябва да се хармонизира политиката на субсидии в селското стопанство, за да се гарантират равни условия за бизнес на фермерите в целия ЕС.

Vlado
Czech Republic Je třeba rychle a kvalitně vyřešit problém s vodou a znehodnocováním zemědělské půdy.

Трябва да се намери бързо и ефективно решение на проблема с водата и деградацията на земеделските земи.

Lukáš
Sweden Vi måste minska på fisket så att våra fiskarter överlever. Vi skall följa forskarnas förslag

Трябва да се намали риболовът, за да оцелеят нашите видове риба. Трябва да се спазват препоръките на научните изследователи.

Roger
Slovakia Je potrebné zastaviť nadužívanie pesticídov v poľnohospodárstve a postaviť lobistov a dílerov týchto prípravkov mimo zákon.

Трябва да се спре прекомерната употреба на пестициди в земеделието и да се забрани дейността на лобистите и дилърите на тези препарати.

Gusto 45
Slovenia Moramo urediti kmetijsko politiko, da se lahko lažje prodaja živila, ki jih kmetovalec pridela, da ne zamre podeželje.

Трябва да се реформира аграрната политика, за да се улеснят фермерите да продават храни и да се защитават селските райони.

Roki
Austria Man sollte dafür sorgen, dass es keine Massentierhaltung mehr gibt und somit auch keine damit verbundenen Tierqualen.

Трябва да се гарантира, че вече няма индустриално отглеждане на животни, следователно няма повече измъчване на животни.

Michaela Lutzmaye 36
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Трябва да се гарантира, че вносителите в ЕС спазват същите високи стандарти за качество.

Helena 67
Cyprus Πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών

Трябва да мотивираме младите фермери да увеличават производството и износа.

Ανδρέας
Luxembourg Il faut que l'agriculture européenne devienne un modèle pour le monde entier en vue de production saine, durable et sans pesticides

Трябва да се осигури превръщане на европейското земеделие в модел за света като здравословно и устойчиво производство без пестициди.

Roger

consumption & consumer protection

Country Proposal Translation bg Author Age
Italy Propongo un'etichetta che riporti la provenienza delle materie prime e non solo del prodotto finito per combattere le frodi agroalimentari

Трябва в етикетите на храните да се посочва страна на произход на суровините, а не само на крайните продукти, за да спрат измамите с храни.

Franco
Belgium Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage et promouvoir la réparation, l'échange et le prêt

Трябва да се борим срещу планираното стареене, отпадъците и излишъка от опаковки и да насърчаваме ремонтите, размяната и вземането под наем.

Amaury 27
Belgium Il faut favoriser la consommation de produits locaux via des circuits courts

Трябва да се насърчава потреблението на местни продукти чрез тясно свързани мрежи.

Jacques
Sweden Vi måste samordna kemikaliebegränsningar inom framförallt livsmedelsindustrin.

Трябва да се координират ограниченията по отношение на химикалите, особено в хранително-вкусовата промишленост.

Reinhold
Romania Trebuie ca produsele alimentare și industriale să aibă aceeași calitate în toate țările Uniunii Europene

Трябва да се уеднакви качеството на храните и промишлените продукти във всички държави от Европейския съюз.

Ionescu
Austria Man sollte sich mehr dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen.

Трябва да се ангажираме повече с даряването на излишъците от храна, вместо те да се изхвърлят.

Anna-Marija
Germany Man sollte unnötige Plastikverpackungen in Supermärkten abschaffen.

Трябва да се премахнат ненужните пластмасови опаковка в супермаркетите.

Laura
Austria Man sollte die geplante Obsoleszenz der Konzerne bekämpfen. Produkte sollen leicht reparierbar und Ersatzteile länger erhältlich sein!

Трябва да се борим с планираното от корпорациите стареене. Продуктите трябва да се ремонтират лесно и да има резервни части по-дълго!

Cathleen
Czech Republic Je třeba dodržování stejně vysokých norem kvality dovozců v rámci EU.

Трябва да се гарантира, че вносителите в ЕС спазват същите високи стандарти за качество.

Helena 67
Germany Man sollte Lebensmittelreste der Supermärkte verschenken.

Трябва да се даряват оставащите хранителни продукти от супермаркетите.

Julia
Germany Man sollte mehr Produkte aus der eigenen Region im Discounter anbieten.

Трябва да се предлагат повече регионални продукти в магазините с отстъпки.

Joachim
Estonia On vaja, et tarbekaup peaks olema kestev ja ka osad vahetatavad

Трябва да се гарантира дълготрайност на консумативите и заменяемост на техните компоненти.

Laura

migrations

Country Proposal Translation bg Author Age

employment

Country Proposal Translation bg Author Age

competitiveness & companies

Country Proposal Translation bg Author Age

justice

Country Proposal Translation bg Author Age
Malta Jenħtieġ nieħdu ħsieb ir-riforma tal-qrati għax veru tal-mistħija tidħol il-qorti taħli xeba flus u ddum is-snin biex tieħu raġun.

Трябва да работим за съдебна реформа. Срамота е да трябва човек да похарчи цяло състояние и да чака цяла вечност, за да изчисти името си.

Maria 59
Malta Jenħtieġ li jinżammu l-istandards ta' dixxiplina kullimkien l-istess f'kull aspett permezz ta' infurzar realistiku

Трябва да се налагат еднакви стандарти на поведение навсякъде и във всяко отношение чрез въвеждане на реалистични мерки.

Louise 60
Croatia Potrebno je strogo kažnjavati korupciju bilo koje vrste.

Трябва да се налагат строги наказания за всеки случай на корупция.

Nevenka
Spain Haría falta un Reglamento europeo de anticorrupción política de obligado cumplimiento por los Estados miembros

Трябва да има европейски регламент за борба с корупцията, задължителен за всички държави-членки.

Luis Manuel
Sweden Vi måste arbeta mer aktivt mot korruption

Трябва да работим по-активно срещу корупцията.

Gustav 20
Romania Trebuie implementat același set de legi împotriva corupției în toată Europa.

Трябва да се прилагат едни и същи закони за борба с корупцията в цяла Европа.

Adrian
Portugal É necessário haver mais proteção às vitimas de violência doméstica.

Трябва да се осигурява по-добра защита за жертвите на домашно насилие.

Rita

research

Country Proposal Translation bg Author Age

living standard & poverty

Country Proposal Translation bg Author Age

finance & currency policies

Country Proposal Translation bg Author Age
Bulgaria Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Трябва надзорът над банките да се осъществява централизирано с общи правила за всички.

Radostina
Spain Haría falta más control de las subvenciones para ver si se destinan a lo que realmente se otorgan

Трябва да има по-добър контрол върху системата за субсидиране, за да се проверява дали всички финансови помощи се използват правилно.

Joan 58
Croatia Potrebno je da banke plaćaju porez na dobit,u državi u kojoj posluju.

Трябва да се накарат банките да плащат корпоративен данък върху печалбата в страната, в която извършват дейността си.

Andrija 45
Lithuania Būtina tiksliau skirstyti europinius pinigus projektams

Трябва да се разпределят по-прецизно средствата за европейските проекти.

DONY
Denmark Vi skal have styr på bankerne samt de multinationale selskaber. Fuld oplysningspligt for alle virksomheder, så ordentlig kontrol er muligt.

Трябва да осигурим контрол над банките и многонационалните фирми чрез прозрачни задължения на всички фирми, за правилен контрол.

henning
Luxembourg Il faut une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaire dans toute l'Europe, pour garantir les dépôts des déposants

Трябва да разделим депозитните банки и търговските банки в цяла Европа, за да гарантираме сигурността на средствата на вложителите.

Dom